Meny
​Ønsker nullmoms på persontransport Taxi er en del av infrastrukturen. Økt moms er i strid med målene om lavere priser og mindre privatbilisme. Foto: Norges Taxiforbund

Publisert
28.August.2019

​Ønsker nullmoms på persontransport

Norges Taxiforbund frykter at 23 prosent merverdiavgift på persontransport, vil ha store negative effekter for taxinæringen.

Det framgår i en høringsuttalelse som er sendt Finansdepartementet om forslag til ”enklere merverdiavgift med én sats”. (NOU 2019:11). I utredningen foreslås det å øke satsen for persontransport fra dagens nivå på 12 prosent til 23 prosent.

Norges Taxiforbund vil i stedet oppfordre til at det innføres en nullsats for kjøp av persontransporttjenester. Da vil taxi ikke fakturere merverdiavgift på kjøring, men likevel få fradrag for inngående merverdiavgift. – Subsidiært oppfordrer vi at merverdiavgiftssatsen reduserer til 6 prosent, slik det er gjort i Sverige, skriver forbundet.

– Dette vil være veldig gunstig for brukerne av persontransporttjenester, da det kan gi en vesentlig reduksjon i takstene. Det vil kunne bidra til at flere velger å reise kollektivt fremfor å bruke egen bil. Dette vil resultere i færre privatkjøretøy på veiene og at myndighetene raskere kan nå sine miljøpolitiske mål.

Infrastruktur

Taxi er en viktig del av samfunnets infrastruktur. Det er den fleksible del av et offentlig tilgjengelig transporttilbud, og er tilgjengelig «overalt, alltid» – også når buss, trikk og tog ikke går.

Samtidig opplever Norges Taxiforbund at rammevilkårene er under press. Nye aktører har forsøkt å få innpass i deler av markedet ved å tilby lavere priser uten at inntektene blir beskattet. Videre har Stortinget nylig vedtatt store endringer i reguleringen, som vil få store følger for mange taxieiere i landet.

Myndighetene, både lokale og nasjonale, ønsker at privatbilismen skal reduseres, og at vekst i persontransporten skal tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange. I denne sammenhengen kan taxi, som den fleksible delen av kollektivtrafikken, spille en viktig rolle.

Taxinæringen er opptatt av å betale sine skatter og avgifter, men vi opplever at økningene i den lave merverdiavgiftssatsen siden 2016 har ført til høyere priser for brukerne av taxitjenester, skriver forbundet blant annet.

Om konsekvensene skrives det i uttalelsen:

1. Effekten av 23 prosent merverdiavgift vil først og fremst gi utslag i de delene av markedet som ikke er omfattet av kontrakter med det offentlige. En gjennomsnittlig tur på dagtid som i dag koster 223 kroner, vil med forhøyet merverdiavgiftssats koste omtrent 245 kroner. Dette tilsvarer en prisøkning på 9,8 prosent dersom hele avgiftsøkningen veltes over på kunden.

2. Det er en viktig grunn til at avgiftsøkningen trolig vil veltes over på kunden. Dette er fordi ansatte sjåfører i taxinæringen har provisjonslønn som er basert på netto innkjørt omsetning i løpet av sitt skift. For at de skal opprettholde en anstendig provisjonslønn per tur, vil en økning i den lave merverdiavgiftssatsen derfor veltes over på kunden.

3. Mange av taxiene i Norge utfører sine oppdrag i distriktene hvor inntektsgrunnlaget er relativt lavt. Det at det allerede er utfordrende å drive lønnsomt i disse områdene gjør at store deler av tilbudet kan falle bort dersom merverdiavgiften økes.

4. I de områdene hvor inntektsgrunnlaget er større frykter vi at en økt merverdiavgift vil gi lavere inntjening per kjøretøy, noe som vil føre til lavere inntekt for eiere og ansatte sjåfører. Vi frykter at dette kan bidra til en eldre og mindre miljøvennlig bilpark i taxinæringen.

5. Som nevnt innledningsvis er taxiene en viktig del av samfunnets infrastruktur. Vi frykter at denne infrastrukturen kan slå sprekker dersom prisforskjellen mellom taxiene og øvrig kollektivtransport, som mottar overføringen fra det offentlige, blir for stor. En merverdiavgiftsøkning vil være en stor konkurranseulempe overfor tjenestetilbydere som blir kompensert for økt merverdiavgift.