Meny
15 -16 000 tunge kjøretøy i Groruddalen hvert døgn

Publisert
04.January.2018

15 -16 000 tunge kjøretøy i Groruddalen hvert døgn

TØI har kartlagt næringstrafikken i en av de mest trafikkerte områdene av Oslo.

Analyser og planlegging av byområder støter gjerne på utfordringer knyttet til manglende statistikk om næringstrafikk. På oppdrag fra Statens vegvesen Region øst og Vegdirektoratet har forskere ved TØI gjennomført en kartlegging av næringstrafikken i Groruddalen.

Kartleggingen har blitt gjort via en spørreundersøkelse blant 369 virksomheter og en områdeanalyse av næringstrafikken i området hvor resultatet fra spørreundersøkelsen sammenstilles med eksisterende næringsstatistikk i området.

Formålet har vært å få et inntrykk av næringstrafikken i Groruddalen samt gi et eksempel på hvordan man kan kombinere nye og gamle data for å tilegne seg mer kunnskap om næringstrafikk i byområder. Sistnevnte kan blant annet nyttiggjøres i planprosesser, eller gi bakgrunnsinformasjon til bylogistikkplaner, som er tema i NORSULP-prosjektet.

Sammenstillingen gir grunn til å tro at det hvert årsdøgn kjører rundt 15 -16 000 kjøretøy lengre enn eller lik 5,6 meter til eller fra virksomheter i Groruddalen i næringsøyemed. Næringsgruppene «Handel», og «Transport og lagring» står for mest trafikk og flest sendinger fra virksomhetene, mens «Informasjon og kommunikasjon» har flest sendinger per bil og «Industri» har den største varemengden (i kilogram) per bil. I tillegg kommer forsendelser til virksomhetene, bedriftsinterne transporter og næringsaktiviteter som kun genererer servicetjenester.