Meny
19 prosent av CO2 utslippene fra varetransport med lastebiler i Oslo skyldes «Bygg og anlegg»

Publisert
03.December.2019

19 prosent av CO2 utslippene fra varetransport med lastebiler i Oslo skyldes «Bygg og anlegg»

Dette viser en ny TØI-rapport. I beregningene er det kun tatt med transport med lastebiler over 7,5 tonn som starter og/eller ender i Oslo. Utslipp fra gjennomgangstrafikken er ikke inkludert.

Denne trafikken utgjør ca. 45 millioner kjørte kilometer og tilsvarer 18 prosent av totalt kjørte kilometer. Av varekategoriene innenfor «Bygg og anlegg» er det «Materialer og utstyr» som gir flest kilometer samlet sett.

Hovedformålet med undersøkelsen er å sammenligne varetransport med lastebil knyttet til bygg og anleggsvirksomhet med andre varegrupper, og klimagassutslippene som følge av disse.

Rapporten viser videre at 51 prosent av totalt antall transporterte tonn i 2017 kommer fra bygg- og anleggsvirksomhet, og skyldes først og fremst transport av store mengder masser, stein og grus, torv og leire. Transporten er fordelt på mange, men relativt korte turer.

For alle turene som er inkludert i undersøkelsen er de største utslippene fra kategorien «Jordbruk og næringsmidler», som stort sett er matvarer. Kategorien med flest kjørte kilometer er «Tomturer».

TABELL: Utslipp av COi tonn fra alle turer som slutter eller starter i Oslo fordelt på utslipp innenfor og utenfor kommunegrensen. Data for 2017.

 Utslipp innenfor OsloUtslipp utenfor OsloTotalt innenfor og utenfor Oslo
Masser, stein og grus, torv og leire7 2797 64014 918
Materialer og utstyr4 15723 58227 739
Annet avfall7392 3003 039
Totalt for bygg og anlegg12 175 (19%)33 522 (16%)45 697 (17%)
Brytning og utvinning, olje og oljeprodukter3 77011 20714 978
Jordbruk og næringsmidler8 63958 27366 912
Forbruksvarer, maskiner og industriprodukter2 22911 29713 526
Kjemikalier8666 2057 071
Stykkgods13 54132 72546 266
Tremasser3711 0991 470
Avfall husholdninger og kommune5 5421 9307 472
Tomme beholdere og paller5203 5904 110
Tomtur13 66633 07446 740
Annet39211333217253
Totalt for alle varegrupper65240206254271494