Meny
19 prosent av CO2 utslippene fra varetransport med lastebiler i Oslo skyldes «Bygg og anlegg» Foto: TØI

Publisert
03.December.2019

19 prosent av CO2 utslippene fra varetransport med lastebiler i Oslo skyldes «Bygg og anlegg»

Dette viser en ny TØI-rapport. I beregningene er det kun tatt med transport med lastebiler over 7,5 tonn som starter og/eller ender i Oslo. Utslipp fra gjennomgangstrafikken er ikke inkludert.

Denne trafikken utgjør ca. 45 millioner kjørte kilometer og tilsvarer 18 prosent av totalt kjørte kilometer. Av varekategoriene innenfor «Bygg og anlegg» er det «Materialer og utstyr» som gir flest kilometer samlet sett.

Hovedformålet med undersøkelsen er å sammenligne varetransport med lastebil knyttet til bygg og anleggsvirksomhet med andre varegrupper, og klimagassutslippene som følge av disse.

Rapporten viser videre at 51 prosent av totalt antall transporterte tonn i 2017 kommer fra bygg- og anleggsvirksomhet, og skyldes først og fremst transport av store mengder masser, stein og grus, torv og leire. Transporten er fordelt på mange, men relativt korte turer.

For alle turene som er inkludert i undersøkelsen er de største utslippene fra kategorien «Jordbruk og næringsmidler», som stort sett er matvarer. Kategorien med flest kjørte kilometer er «Tomturer».

TABELL: Utslipp av COi tonn fra alle turer som slutter eller starter i Oslo fordelt på utslipp innenfor og utenfor kommunegrensen. Data for 2017.

  Utslipp innenfor Oslo Utslipp utenfor Oslo Totalt innenfor og utenfor Oslo
Masser, stein og grus, torv og leire 7 279 7 640 14 918
Materialer og utstyr 4 157 23 582 27 739
Annet avfall 739 2 300 3 039
Totalt for bygg og anlegg 12 175 (19%) 33 522 (16%) 45 697 (17%)
Brytning og utvinning, olje og oljeprodukter 3 770 11 207 14 978
Jordbruk og næringsmidler 8 639 58 273 66 912
Forbruksvarer, maskiner og industriprodukter 2 229 11 297 13 526
Kjemikalier 866 6 205 7 071
Stykkgods 13 541 32 725 46 266
Tremasser 371 1 099 1 470
Avfall husholdninger og kommune 5 542 1 930 7 472
Tomme beholdere og paller 520 3 590 4 110
Tomtur 13 666 33 074 46 740
Annet 3921 13332 17253
Totalt for alle varegrupper 65240 206254 271494