Meny
500 millioner til utslippsfri næringstransport Næringstransport både til lands og vanns inngår i det nye Nullutslippsfondet. Illustrasjon: Enova

Publisert
24.June.2019

500 millioner til utslippsfri næringstransport

Enova varsler ny ordning som skal gi en effektiv utrulling av nullutslippsløsninger i næringstransporten. Nærmere 500 millioner kroner i året øremerkes det nye Nullutslippsfondet. Et av de første satsingsområdene blir å få næringslivet over på elektriske varebiler.

– De siste årene har vi brukt rundt en milliard kroner i året på transportsektoren, med vekt på teknologiutvikling og infrastruktur. De øremerkede midlene for Nullutslippsfondet gir rom for å sette enda større fart på omstillingen av næringstransporten, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Klima- og miljødepartementet har gitt Enova i oppdrag å forvalte et nullutslippsfond for næringstransporten finansiert over statsbudsjettet. Fondet skal gi fart i markedet for nullutslippsteknologier som er prøvd ut og kan leveres i større volum. Enova vil sette av nærmere 500 millioner til dette formålet både i 2019 og 2020.

Fra teknologiutvikling til utrulling

Med disse midlene mener Enova at de nå har rammer til å hjelpe nullutslippsløsningene hele veien fra teknologiutvikling til full markedsutrulling, uavhengig av hvor i løpet de befinner seg.

– Vi skal sørge for at virkemidlene er på plass og tilpasset de ulike løsningene. Samtidig er vi avhengig av at næringslivet er villig til å ta steget og ser nytten av å omstille seg, enten som et konkurransefortrinn eller for å være i forkant av kommende reguleringer. Her har også de som etterspør tjenestene en viktig rolle å spille gjennom å stille krav, sier Nakstad.

Enovas langsiktige ambisjon for transportsektoren er at bedriftene som anskaffer kjøretøy og fartøy velger utslippsfrie løsninger også når de ikke får økonomisk støtte for det.

– Vi håper denne ordningen kan gjøre Norge attraktivt for de som er klare for å rulle ut nullutslippsløsninger for næringstransporten. Effekten av det nye fondet vil imidlertid være helt avhengig av hvor raskt teknologien er moden i ulike segmenter av transportnæringen, og at leverandørene er i stand til å møte etterspørselen.

Vil støtte innkjøp av elvarebil

En av satsingene under Nullutslippsfondet blir en ny støtteordning for innkjøp av batterielektriske varebiler.

– Vi tar sikte på å tilby en veldig enkel og ubyråkratisk løsning hvor bedriften i prinsippet kan søke om og få innvilget støtten mens de er hos forhandleren, sier Nakstad.

Enova vil legge opp til standardiserte støttesatser basert på bilens motorytelse, og varsler at støttesatsene vil trappes ned over tid.

– Vi har hatt god dialog med aktører både på bruker- og leverandørsiden for å utvikle et tilbud som treffer godt, og ønsker også tett kontakt med markedet når det gjelder utvidelse av ordningen til å gjelde nye teknologier, avslutter Enova-sjefen.

Nullutslippsfondet åpner dørene i august. Da blir det også mulig å søke støtte gjennom det nye elvaretilbudet.

Nullutslippsfondet skal stimulere til at klimavennlig teknologi i næringstransporten tas raskere i bruk og i større monn. Enova skal sette av minimum 494 millioner kroner til fondet både i 2019 og 2020. Enovas satsing på teknologiutvikling og infrastruktur inngår ikke i Nullutslippsfondet, men kommer i tillegg.