Meny
83 prosent av transportarbeidet på skip

Publisert
27.February.2015

83 prosent av transportarbeidet på skip

Det fraktes 500 millioner tonn gods til fra og i Norge årlig. En mindre andel av transportvolumet kan overføres mellom veitransport, sjø, tog og bane, heter det i transportetatenes delutredning om godstransport.

Foreløpige beregninger tilsier at 5 til 10 millioner tonn kan overføres til tog eller skip, avhengig av styrken i tiltak som settes i verk. Det er på lengre strekninger at overføring har et potensiale, slik at transportarbeidet som kan overføres ikke er ubetydelig.

[factbox id=”1″]

Delutredningen om godstransport er et godt faktagrunnlag for neste nasjonale transportplan. Hovedutredningen for godstransport kommer i juni i år.

Godstransporten er i hovedsak innrettet mot markedene som betjenes.  Etterspørselen etter godstransport er summen av mange enkeltaktørers valg. Pris, regularitet og pålitelig har stor betydning. Oftest er det avsenderen som gjør transportvalgene. Store industri- og logistikkforetak har utviklet globale transportnettverk.

Selv om det nok er realistisk kun å overføre mindre mengder gods mellom transportformene, utgjør hver million tonn fra lastebil til tog og båt mange færre tungbiler på et belastet veinett.

Mindre nasjonal kontroll

Effektiv transport sikrer næringslivets konkurransekraft. En stadig mer spesialisert arbeidsdeling mellom land har gitt Norge høy velstandsvekst, men også innlemmet norsk næringsliv i vidtspennende verdiskapningsprosesser der beslutninger tas utenfor Norges grenser. Transportleddet utgjør en viktig funksjon for å binde slike verdikjeder sammen. Dette har bidratt til vekst i verdiskapningen, men mindre grad av nasjonal kontroll over godstransportutviklingen.

Varesammensetning påvirker transport

Det er høy grad av stabilitet i næringenes tilknytning til transportmidler. Endringer i de ulike transportmidlenes andeler av godstransportmarkedet følger i all hovedsak av endringer i hva vi handler og hvem vi handler med, noe som lett påvirker transportmiddelfordelingen: Når eksporten av fersk fisk og sjømatprodukter øker, fører det til mer transport på veiene. Når volumet i oljeeksporten reduseres, avtar også sjøtransportens andel av transportmarkedet.

Utvidelsen av EU østover har påvirket godstransporten. Det har skjedd en forskyvning av industriproduksjon og varestrømmer østover. Polen og Baltikum vokser fram som nye handelspartnere. Rimelig lastebiltransport i kombinasjon med et flerfoldig ferjetilbud over Østersjøen påvirker transportvolum på E6 gjennom Sverige og Norge.