Meny
Arbeidsgruppe skal vurdere ordninger for godsoverføring fra vei til jernbane

Publisert
08.May.2018

Arbeidsgruppe skal vurdere ordninger for godsoverføring fra vei til jernbane

– Å frakte mer gods på jernbanenettet vil bedre framkommeligheten og styrke trafikksikkerheten på veiene. I Nasjonal transportplan 2018-2029 har vi en egen godspakke med målrettede tiltak, men det vil ta noen år før investeringene er gjennomført og gir effekt. En arbeidsgruppe skal derfor se på mulighetene for en midlertidig ordning som kan bidra til å opprettholde og styrke konkurranseevnen til jernbanegodsnæringen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Arbeidsgruppen skal bestå av medlemmer fra Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet. I mandatet fra Samferdselsdepartementet legges det opp til at arbeidsgruppen skal utforme alternative løsninger for økonomiske ordninger og gi en anbefaling om det er hensiktsmessig å gå videre med en av løsningene. En eventuell ordning er ment å vare fram til tiltakene fra godspakken i Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) på til sammen 18 milliarder kroner gir gode virkninger.

– Regjeringen gjennomfører nå en kraftig satsing på jernbanen. Økte investeringer og bedre vedlikehold legger til rette for økt transportaktivitet og bedre punktlighet på jernbanen. De siste årene er det løftet inn en godsmilliard i statsbudsjettene, og dette har gitt resultater. Vi har sett en liten oppgang i containertrafikken på jernbanen de siste par årene etter flere år med nedgang. Men deler av jernbanegodsnæringen befinner seg i krevende situasjon og det tar vi nå tak i, sier samferdselsministeren.

Næringen kan komme med innspill

Bransjen skal involveres tidlig i arbeidet med ordningen, slik at næringen kan gi uttrykk for sine forventninger og fremme forslag til løsninger. Relevante aktører vil også kunne gi innspill når Samferdselsdepartementet sender arbeidsgruppens endelige løsningsforslag på høring.

Videre framdrift

Arbeidet starter umiddelbart. Det legges opp til at arbeidsgruppen leverer sin anbefaling i oktober 2018.

Ordning for godsoverføring fra vei til sjø

I 2017 opprettet Samferdselsdepartementet en tilskuddsordning for godsoverføring fra vei til sjø. Denne blir administrert av Kystverket. Stortinget har bevilget 75 millioner kroner til ordningen i 2018. Ordningen som skal vurderes for jernbane har flere likhetstrekk med tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø, men det vil i tillegg være nødvendig å ta hensyn til andre utfordringer som gjelder jernbanen.