Meny
Åtte millioner kroner til lokale trafikksikkerhets- tiltak

Publisert
12.June.2017

Åtte millioner kroner til lokale trafikksikkerhets- tiltak

– Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er avgjørende i innsatsen for færre drepte og hardt skadde i trafikken. Samferdselsdepartementet gir derfor støtte til slikt arbeid. I år har vi delt ut åtte millioner kroner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementets tilskuddsordning for lokale trafikksikkerhetstiltak skal bidra til å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører.

– Tilskuddsordningen er en del av regjeringens brede satsing på trafikksikkerhet. Satsningen tar i bruk et bredt spekter av tiltak, både fysiske tiltak på veinettet, tiltak som kan påvirke trafikantenes atferd, og tiltak rettet mot kjøretøyene. For å redusere antallet som blir drept eller hardt skadd i trafikken er det viktig å jobbe sammen, og lokale initiativ er et viktig bidrag. I år støtter vi spesielt holdningsskapende og trafikantrettet arbeid, sier Solvik-Olsen.

Disse prosjektene har fått midler i år:

• FAU Norberg Barnehage til trafikksikkerhetsopplæring: Er tildelt 45 000 kroner for å etablere en trafikkløype på barnehagens uteområde. Løypen skal inneholde ulike trafikale elementer slik ut barna blir kjent med mange vanlige trafikksituasjoner. Formålet er at barna, gjennom lek, skal lære grunnleggende trafikksikkerhet og være så godt rustet som mulig til skolestart.

• SU-Utvalget ved Brattvåg barneskole til tiltak for trafikksikker skoleveg: Er tildelt 350 000 kroner for å etablere og utbedre fotgjengeroverganger. En overgang som leder skolebarna ut i et trafikkfarlig område skal flyttes, og samtlige overganger skal belyses. Formålet er en tryggere veg for skoleelever og andre myke trafikanter rundt Brattvåg barneskole.

• Trygg Trafikk Vestfold til “Lys til ettertanke”: Er tildelt 135 000 kroner til minnemarkeringen “Lys til ettertanke”. Markeringen har som formål å minnes trafikkofre, sette søkelys på trafikkulykker og ha en preventiv effekt for de som kjører gjennom markeringen. Minnemarkeringen i Vestfold er avholdt årlig siden 1994, og statsråden deltok 8. januar 2017 som hovedtaler for tredje gang.

• Sandnes kommune til tiltak for trafikksikker skoleveg: Er tildelt 150 000 kroner for å etablere intensivbelysning av en fotgjengerovergang i Jadarvegen i Sandnes. Den aktuelle veien brukes som skoleveg. Formålet er en tryggere veg for skoleelever og andre myke trafikanter i Sandnes.

• Lappen Appen AS til tiltak rettet mot fremmedkulturelle trafikanter: Er tildelt 500 000 kroner for å videreutvikle og oversette trafikkopplæringsapplikasjonen “Make yourself safer” til flere språk. Appen inneholder en samling instruksjonsvideoer til bruk i føreropplæringen. Formålet er å nå ut med trafikksikkerhetsbudskapet i opplæringen av fremmedkulturelle trafikanter på deres eget morsmål.

• Klemmetsmo og Evje Velforening til fartsreduserende tiltak i boligfelt: Er tildelt 15 000 kr for å sette opp et “Barn leker”- skilt i borettslaget. Formålet er å øke trafikksikkerheten i boligfeltet ved å bevisstgjøre bilister og minne dem på å senke hastigheten.

• Hedmark trafikksikkerhetsutvalg til prosjektet “På to og fire”: Er tildelt 250 000 kroner for å gjennomføre trafikksikkerhetsprosjektet “På to og fire” i samarbeid med motorungdom i Elverum. Formålet er å øke bevisstheten rundt trafikksikkerhet blant unge og risikoutsatte bilførere i fylket.

• Trygg Trafikk Nordland til sykkelopplæring av lærere: Er tildelt 450 000 kroner til å utvikle et sykkelopplæringskurs beregnet på lærere i samarbeid med MIND-senteret. Formålet er sikre at lærere i Nordland gir elevene kvalitetsmessig god sykkelopplæring.

• Kvinesdal kommune til prosjektene “Kjør me ved” og “Be careful”: Er tildelt 500 000 kr til å videreføre prosjektene i 2018. Prosjektene retter seg mot ungdom i kommunen og har som mål å endre det som oppfattes som en trafikkfarlig ungdomskultur. Formålet er å øke bevisstheten rundt trafikksikkerhet blant unge og risikoutsatte bilførere i kommunen.

• Bodø kommune til evaluering av MIND-senterets påvirkningsprogram: Er tildelt 100 000 for å utvikle et evalueringsverktøy for å måle effektene av programmene som gjennomføres ved MIND-senteret. Formålet er å bidra til en positiv utvikling i unges risikoforståelse gjennom å optimalisere senterets påvirkningsprogrammer.

• Norges Triatlonforbund til tiltak for trafikksikker trening: Er tildelt 500 000 kroner for å utvikle et kursprogram om trafikksikkerhet til bruk i sine klubber. Mye av treningen i triatlon foregår på sykkel langs trafikkerte veger, men forbundet opplever at trafikksikkerheten ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Formålet med tiltaket er sikrere trening gjennom styrket kunnskap om trafikksikkerhet og sikkerhetsrutiner blant de yngre klubbmedlemmene og deres trenere.

• MA-Ungdom til tiltak rettet mot ruspåvirket kjøring: Er tildelt 500 000 kroner for å utvikle et undervisningsopplegg om rus i trafikken til bruk i føreropplæringen. Formålet er å øke forståelsen for konsekvensene av ruspåvirket kjøring blant ferske sjåfører.

• Hemsedal kommune til tiltak for å styrke trafikksikkerheten til myke trafikanter: Er tildelt 400 000 kroner for å etablere en gang- og sykkelveg mellom Moa Bru ved Hemsedal Skisenter og Tuv. RV52 gjennom Hemsedal er en svært lite trafikksikker veg for gående og syklende. Likevel benytter myke trafikanter seg av vegen for å komme seg inn til sentrum, og turister bruker vegen for å komme seg hjem i skisesongen. Det har allerede funnet sted en dødsulykke med en gående turist. Formålet med tiltaket er derfor å bedre trafikksikkerheten gjennom å lede myke trafikanter unna riksvegen.

• Trygg Trafikk til tiltak rettet mot trafikanter med en annen trafikkforståelse: Er tildelt 500 000 kroner for å planlegge og gjennomføre kurs i trafikksikkerhet rettet mot barn og unge på asylmottak og omsorgssentre. Disse har ofte en annen trafikkforståelse enn barn og unge oppvokst i Norge. Formålet med tiltaket er å bidra til at disse barna kan ferdes trygt i trafikken ved å bygge teoretisk forståelse og praktisk kompetanse på de mest brukte morsmålene.

• Norges Lastebileier-Forbund til kampanjen “Venner på veien”: Er tildelt 500 000 kroner for å videreføre informasjonskampanjen i 2017. “Venner på veien” besøker barneskoler for å informere barn om hvordan de skal oppføre seg rundt tunge kjøretøy. Formålet med tiltaket er et tryggere samspill mellom barn og lastebiler i trafikken.

• Kjør for livet AS til samarbeidsprosjektet “KLF Klubb 7”: Er tildelt 1 000 000 kroner for å utvide prosjektet til seks nye fylker i 2017. Kjør for livets virksomhet retter seg mot spenningssøkende barn og unge opp til 24 år med interesse for motor og mekanikk. Deltakerne rekrutteres fra blant annet barneverntjenesten, skolene, PP-tjenesten og forebyggende gruppe i Politiet. Gjennom et tilpasset fritidstilbud er målet å flytte utøvelsen av spenningen til arenaer hvor ungdommen får god oppfølging av kompetente voksne rollemodeller. Kjør for livet er et samarbeidsprosjekt mellom Trygg Trafikk, Kongelig Norsk Automobilklub, Statens vegvesen og Gjensidige forsikring, og regnes som et nasjonalt tiltak mot risikoutsatt ungdom.

• FAU Øren skole til tiltak for trafikksikkert skoleområde: Er tildelt 500 000 kroner i støtte for å starte opp “Prosjekt Hjertesone”. En Hjertesone er et område rundt en skole som er bilfri og trafikksikker. FAU ønsker at Øren skole skal bli en pilotskole for skolene i Drammen og Buskerud. Formålet med tiltaket er økt trafikksikkerhet i områder der skoleelever ferdes.

• FAU Melløs skole til tiltak for trafikksikkert skoleområde: Er tildelt 60 000 kroner for å starte arbeidet med å sertifisere skolen som Trafikksikker skole, kjøpe inn og dele ut reflekser, og utarbeide en brosjyre med oversikt over anbefalt skoleveg og trygge krysningspunkter. Formålet med tiltaket er økt trafikksikkerhet i skolens nærområder.

• Stårheim IL til tiltak for trafikksikker trening: Er tildelt 600 000 kroner for å etablere en rulleskiløype i tilknytning til skiskytterstadion på Harpefossen skisenter i Eid kommune. Treningen foregår på rulleski sommerstid, blant annet på trafikkerte veger, noe som kan føre til farlige situasjoner. Formålet med tiltakene er en sikrere treningssituasjon for deltakere i idrettslaget.

• Norges Bedriftsidrettsforbund til kampanjen “U-Go”: Er tildelt 350 000 kroner for å videreutvikle pilotprosjektet til å bli en nasjonal kampanje i 2018. U-Go er en aktivitetskampanje som tar sikte på å få ungdomsskoleelever til å bruke sin daglige skoleveg aktivt på en trafikksikker måte. Kampanjen tar i bruk en mobilapp for å formidle budskapet og motivere deltakerne, og vil blant annet sende ut pushvarsler om trafikksikkerhet.

• INSPIRIA Science Center til å utvikle nye læringsmetoder for sykkelopplæring: Er tildelt 390 000 kroner for å bruke sitt anlegg til forskning og utvikling av nye pedagogiske metoder for sykkel- og trafikksikkerhetsopplæring av skolebarn. Prosjektet vil skje i samarbeid med SINTEF og Trygg Trafikk, og vil være en videreføring av forskningsarbeidet som er gjennomført i Trondheim. Formålet med tiltaket er å optimalisere opplæringen av fremtidens syklister.

• Ulvnes Veglag til belysning av veg: Er tildelt 50 000 kroner for å belyse deler av Ulvnes veg på Ulvøya i Hitra kommune. Trafikken på vegen har de siste årene økt så mye at det har gått ut over trafikksikkerheten, spesielt for barn og myke trafikanter. Formålet med tiltaket er å forbedre trafikksikkerheten ved å lyse opp mørke strekninger på den aktuelle vegen.

• Tysvær kommune til fartsreduserende tiltak: Er tildelt 155 000 kroner for å kjøpe inn en mobil fartsmålingstavle. Kommunen opplever at fartsgrensene ikke blir respektert i tilstrekkelig grad i tettbebygde strøk. Formålet med tiltaket er økt trafikksikkerhet ved å bevisstgjøre bilister og minne dem på å senke hastigheten.