Overtakelsesseremonien fant sted i Vegdirektoratets lokaler på Brynseng i Oslo.

– Dette er et viktig steg i arbeidet med å realisere bompengereformen, sa Marit Brandtsegg, direktør i Transportavdelingen i Statens vegvesen.De regionale bompengeselskapene er nå juridiske eiere av det tekniske utstyret som håndterer passeringer gjennom bomstasjonene. Tidligere hadde bompengeselskapene kun ansvar for drift og vedlikehold gjennom service- og vedlikeholdsavtaler med leverandørene av utstyret, mens Statens vegvesen var formelle eiere.

Bompengeselskapene får større eierskap

Overleveringen av vegkantutstyret er en del av bompengereformen som Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å gjennomføre.

Målsetningen med reformen er at innkrevingen av bompenger skal bli mer kostnadseffektivt, gi bedre kontroll med bruk av bompengemidler og sørge for at bompengeinnkrevingen blir mer brukervennlig. En viktig del er å tydeliggjøre rollefordelingen mellom de ulike aktørene i sektoren. Bomselskapene har fått ansvar for den operative delen av bompengeinnkrevingen.

– Vi ser frem til å overta vegkantutstyret fordi det gir oss eierskap til en større del av vår verdikjede. Eierskapet vil gi bompengeselskapene bedre mulighet for å kunne optimalisere innkrevingen, sier Nils Christian Helgesen, administrerende direktør i Vegfinans.

Ett av verdens mest avanserte vegprisingssystemer

Vegkantutstyret er en del av AutoPASS-systemet som brukes for å kreve inn bompenger i landet. Det anses som ett av verdens mest avanserte vegprisingssystemer for biltrafikk. Prisene kan fastsettes for å ta hensyn til luftkvalitet, kjøretøyers miljøegenskaper og etter ukedag og klokkeslett.

De fem regionale bompengeselskapene Fjellinjen, Bompengeselskapet Nord, Vegamot, Vegfinans og Ferde har nå fått hovedansvaret for å anskaffe, eie, drifte og vedlikeholde vegkantutstyret.

Vi har fått ansvaret for å ha tilsyn med at bompengeselskapene opererer i.h.t. bompengeavtalen.

Sørge for at jobben gjøres

– Statens vegvesen skal, som myndighetsorgan, sørge for at selskapene gjør den jobben som de er satt til å gjøre på vegne av staten. Samferdselsdepartementet har gitt etaten ansvaret for å ha tilsyn med at bompengeselskapene opererer i.h.t. bompengeavtalen, som gir selskapene fullmakt til å kreve inn bompenger innenfor gitte rammer, sier Åge Jensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

– Vi skal, som myndighetsorgan, sørge for at selskapene gjør den jobben de er satt til å gjøre på vegne av staten, sa Åge Jensen, avdelingsdirektør i Seksjon for brukerfinansiering i Vegdirektoratet.

Mye er ferdig, noe gjenstår

Store deler av arbeidet med bompengereformen er nå gjennomført, men det gjenstår fortsatt noe arbeid. Mellom 60 og 70 bompengeselskap er redusert til fem regionale selskaper, nye takstretningslinjer er på plass og ny veileder for arbeid med bompengeprosjekter på offentlig veg er tilgjengelig for alle samarbeidspartnere. Tilskuddsordningen for å redusere bompengetakster er blitt et årlig tiltak. Det er utarbeidet en overordnet bompengeavtale mellom Samferdselsdepartementet og hvert enkelt selskap i tillegg til prosjekt- og finansieringsavtaler mellom Statens vegvesen og selskapene om hvert enkelt bompengeprosjekt. Arbeidet med å skille ut utstederrollen i selskapene er godt i gang.

Nå arbeider Vegdirektoratet med å godkjenne nye utstedere. Det er bl.a. utarbeidet overordnede måleindikatorer (KPIer) som selskapene vil bli målt og evaluert på.

Reformer tar tid og koster penger

– Til tross for at vi er i sluttfasen med å gjennomføre bompengereformen, vil vi nok ikke se den totale effekten av reformen før om noen år. Reformer tar tid og koster penger. Bompengesektoren har vokst voldsomt de siste 20-30 årene. Statens vegvesen har, på vegne av staten, ansvaret for å sikre kontinuitet i bompengeordningen. Det er derfor viktig med gode løsninger som brukerne opplever som sammenhengende og uten avbrudd, understreker Jensen.

Status i arbeidet med bompengereformen:

Ferdig:

  • Mellom 60 og 70 bompengeselskap er redusert til fem regionale selskaper.
  • Tilskuddsordningen for å redusere bompengebelastningen startet i fjor. Totalbeløpet for i år er 531.4 mill.kr.
  • Ny takst- og rabattstruktur er implementert.
  • Bompengeveileder og takstretningslinjer er utarbeidet og gjort tilgjengelig på www.autopass.no .
  • Utstederforskrift og godkjenningsprosedyrer for utstedere er ferdig.
  • Eierskapet til vegkantutstyr ble overført til bompengeselskapene 4. desember.

I prosess:

  • Ferdigstille godkjenning av nye utstedere.
  • Tilsyn-, kontroll- og oppfølgingsrutiner for utstedere når det gjelder økonomiske, administrative og tekniske forhold.
  • Overføring av flere operative oppgaver til bompengeselskap og utstedere.
  • Ferdigstille ny systemløsning for bompengeinnkreving som skal understøtte målene i bompengereformen.