Meny
Deutsche Post DHL Group investerer 7 milliarder euro i klimanøytral logistikk frem til 2030 Frank Appel, CEO i Deutsche Post DHL Group Foto: DHL

Publisert
02.April.2021

Deutsche Post DHL Group investerer 7 milliarder euro i klimanøytral logistikk frem til 2030

Verdens ledende logistikkonsern Deutsche Post DHL Group øker tempoet i den planlagte dekarboniseringen av selskapet. Konsernet investerer totalt 7 milliarder euro (Opex og Capex) i løpet av de neste ti årene i tiltak for å redusere CO2-utslippet.

Midlene vil særlig brukes til alternative luftfartsdrivstoff, utvidelse av antallet nullutslippsbiler samt klimanøytrale bygninger. Underveis mot sitt mål om nullutslipp innen 2050, som allerede har vært i kraft i 4 år, forplikter selskapet seg til nye, ambisiøse delmål. For eksempel forplikter Deutsche Post DHL Group seg som en del av det anerkjente Science-Target-initiativet (SBTi) til å redusere sine klimagassutslipp innen 2030 i tråd med Parisavtalen. Klimamålene er en del av Deutsche Post DHL Groups nye bærekraftsplan, der selskapet setter opp sine ESG-mål (Enviroment and Social, Governance) for de neste årene. I tillegg til sitt engasjement for miljøet, definerer konsernet også klare mål og tiltak innen samfunnsansvar og styring.

Styret og representantskapet i Deutsche Post DHL Group vil foreslå for aksjonærene på neste ordinære generalforsamling, at godtgjørelsessystemet for styret vil bli enda nærmere tilpasset bærekraftig forretningsutvikling. I fremtiden vil oppnåelsen av ESG-mål bli tatt i betraktning ved beregningen av godtgjørelsen til styret – et tydelig signal om at engasjementet for bærekraftig virksomhet er en topprioritet i Deutsche Post DHL Group.

– Som verdens største logistikkonsern er det vårt ansvar å lede an og lede logistikkindustrien inn i en bærekraftig fremtid. Vi gjør vår gule gruppe til et grønt selskap og gir et viktig bidrag til planeten og samfunnet, sier Frank Appel, CEO i Deutsche Post DHL Group.

– Jeg er overbevist om at ved å fokusere enda mer på ESG-målene våre, vil vi forbli førstevalget for kunder, ansatte og investorer – og dermed legge grunnlaget for langsiktig økonomisk suksess.

En forpliktelse til bærekraft er en integrert del av Deutsche Post DHL Groups bedriftskultur. Siden 2008 har konsernet hatt ambisiøse bærekraftsmål, for eksempel med hensyn til CO2-reduksjon. I 2017 ble konsernet det første logistikkselskapet i verden som satte et mål om å redusere klimagassutslippene til netto null innen 2050. Selskapet tilbyr en rekke innovative løsninger til dette formål for å gjøre forsyningskjeder mer bærekraftige og hjelpe kundene med å nå sine miljømål. Med “Strategy 2025” som ble introdusert i 2019, har bærekraft blitt en grunnleggende komponent i bedriftsstrategien.

– Covid-19 har nok en gang forsterket de viktigste megatrendene i vår tid: globalisering, digitalisering, e-handel og bærekraft – de fire driverne av vår “Strategy 2025”. Av disse temaene er bærekraft den mest presserende utfordringen. Med vår strategi for bærekraft, øker vi vår innsats og fremmer eksplisitt FNs bærekrafts mål, sier Frank Appel.

Miljø: milliarder investert i alternative drivstoff, e-mobilitet og klimanøytrale bygninger

I kampen mot klimaendringer er Deutsche Post DHL Group forpliktet til ambisiøse CO2-reduksjonsmål som en del av Science Based Target Initiative. Konsernet antar at utslippene vil være rundt 46 millioner tonn i 2030 uten tiltakene i den nye bærekraftsplanen. I 2020 var utslippene 33 millioner tonn. I dag er selskapet forpliktet til å redusere disse årlige gruppens CO2-utslipp til under 29 millioner tonn innen 2030, til tross for forventet fortsatt sterk vekst i globale logistikkaktiviteter.

For å oppnå dette vil Deutsche Post DHL Group investere rundt 7 milliarder euro (Opex og Capex) i klimanøytrale logistikkløsninger innen 2030. Utgiftene som følger av dette fram til 2023, er allerede tatt i betraktning i investeringsplanen fram til 2023. For korte avstander og last-mile-leveringer, fortsetter konsernet å videreføre elektrifiseringen av bilparken. Innen 2030 skal 60 % av de globale varebilene for last-mile-levering være elektrisk drevet, derfor vil mer enn 80.000 e-kjøretøy totalt være på veien. I 2020 var dette tallet 18 %.

På lengre ruter, spesielt innen lufttransport, er ikke elektriske kjøretøyer et alternativ i overskuelig fremtid. Det er grunnen til at Deutsche Post DHL Group presser på for utvikling og bruk av drivstoff produsert fra fornybar energi. Innen 2030 skal minst 30 % av drivstoffbehovet i luftfart og linehaul dekkes av bærekraftig drivstoff. I tillegg investerer konsernet i miljøvennlige eiendommer (kontorlokaler, post- og pakkesentre og logistikklager). Alle nye bygninger som bygges vil være klimanøytrale.

– Bærekraftige, rene drivstoffalternativer er grunnleggende for klimanøytral logistikk i en globalisert verden. Spesielt innen lufttransport kan disse bidra til å redusere CO2-utslipp. Derfor vil vi engasjere oss enda mer intensivt i initiativer og styrke utvekslingen på tvers av bransjer mot utvikling av en global strategi og standarder her. En ting er sikkert: Bare ved å forene krefter – på tvers av land og sektorer – vil vi oppnå virkelig bærekraftig fremgang på alle områder, sier Frank Appel.

Sosialt ansvar: Fremme mangfold og holde de ansattes tilfredshet på et høyt nivå

Basert på bedriftsverdiene «respekt og resultat», vil Deutsche Post DHL Group videre fremme inkludering og like muligheter i organisasjonen. Andelen kvinnelige ledere antas å øke fra 23,2 % i dag til minst 30 % innen 2025.

– Vår motiverte mangfoldige arbeidsstyrke er nøkkelen til utmerket servicekvalitet og høy kundetilfredshet. Fornøyde kunder er grunnlaget for økonomisk suksess. Vi er overbevist om at det er verdt å aktivt fremme like muligheter, sier Thomas Ogilvie, Chief Human Resources Officer and Labor Director i Deutsche Post DHL Group.

I tillegg har konsernet satt seg som mål å opprettholde godkjent rangering i kategorien “ansattes engasjement” i den årlige globale medarbeiderundersøkelsen på et gjennomgående høyt nivå over 80.

Deutsche Post DHL Group har også til hensikt å utvide sitt sosiale bidrag til samfunnet ytterligere de neste årene. Konsernet forplikter seg til å investere 1 % av nettoresultatet hvert år i sine sosiale programmer og initiativer. GoTrade-programmet, lansert høsten 2020, fokuserer på å gi små og mellomstore bedrifter fra utviklingsland tilgang til globale markeder og dermed muliggjøre handel over grenser. Katastrofeberedskapsprogrammet GoHelp gir logistikkhjelp raskt og kostnadsfritt i tilfelle en katastrofe. Gruppen fortsetter også å utvide GoTeach-programmet, som forbedrer unge mennesker som lever i sosialt vanskeligstilte forhold på grunn av fattigdom, tap av kjære eller flykt fra katastrofe, ved å forberede dem med de nødvendige ferdighetene for å lykkes med å ta seg inn i arbeidslivet.

Eierstyring og selskapsledelse: Høyeste standarder i hvert hjørne av verden

Deutsche Post DHL Group setter seg også strengere regler med hensyn til god eierstyring og selskapsledelse. For eksempel er Code of Conduct for leverandører oppdatert. Reglene og standardene som er beskrevet i den, har blitt tilpasset enda tettere med bærekraftkriteriene. I tillegg er det innført en ny policyuttalelse om menneskerettigheter.

– Som markedsleder er vi rollemodeller for ansvarlig og etisk forretningspraksis og rettferdig oppførsel. ESG er en integrert del av strategi 2025, og alle relevante KPIer er derfor integrert i ledelsen av konsernet og dets regelmessige rapportering, sier Melanie Kreis, Chief Financial Officer i Deutsche Post DHL Group.

I fremtiden skal oppnåelse av ESG-mål tas i betraktning ved beregning av godtgjørelse til styret. Dette vil bli foreslått til ordinær generalforsamling 6. mai 2021.