Meny
Færre trafikkdrepte med bedre sikkerhetsrutiner Foto: NLF

Publisert
22.March.2018

Færre trafikkdrepte med bedre sikkerhetsrutiner

Mer sikkerhetsarbeid i lastebilsektoren kunne spart opp mot 60 drepte og skadde i trafikken hvert år de siste ti årene.

Gjennomgang av dødsulykker i perioden 2005-2013 viser et potensial for å unngå 62 døde/hardt skadde per år i perioden. Gjennomgang av personskadeulykker i perioden 2007-2016 viser et potensial for å unngå 66 døde/hardt skadde per år i perioden. En lineær framskrivning av dødsulykker, med 80 dødsulykker i år 2020 viser et potensial for å unngå 26 døde/hardt skadde i 2020.

Potensialene viser antall ulykker og skader man kan rette tiltak mot; de tar ikke hensyn til allerede eksisterende tiltak, eller at nye tiltak ikke har 100 prosent effekt. Forskerne har gjennomført noen regneeksempler hvor de tar hensyn til dette. De indikerer at mellom 7 og 56 drepte/hardt skadde kan unngås (retrospektivt), avhengig av hvilke forutsetninger som legges inn om forekomst og effekt, og om man inkluderer egentransport eller ikke.

Sikkerhetskultur

Forskere på TØI har utviklet hvordan organisatoriske sikkerhetsstyringstiltak kan redusere antall ulykker. Tiltakene er utviklet og beskrevet i en stegvis firetrinns tilnærming som kalles «Sikkerhetsstigen».

I hovedtrekk handler det om sikkerhetskultur og systematisk oppfølging av førernes kjørestil, fart og bilbeltebruk, fokus på hviletid, mindre stress og gode systemer for å vurdere risiko sjåførene er utsatt for, samt koordinering av kjøreruter.

Transportorganisasjoner er ifølge Arbeidsmiljøloven forpliktet til å fremme transportsikkerhet for sine ansatte gjennom sitt arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS). TØIs Sikkerhetsstige gir et godt verktøy for mindre transportbedrifter til å jobbe med egen sikkerhet.

Rapporten er finansiert av Statens vegvesens forskningsprogram BEST (Bedre Sikkerhet i Trafikken). BEST har ett overordnet innsatsområde: «Hvor er potensialet størst for å redusere antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken?».