Meny
Flere møtefrie og trygge firefeltsveier redder liv

Publisert
19.December.2018

Flere møtefrie og trygge firefeltsveier redder liv

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Vegvesenet og Nye Veier AS vurdert nytte og kostnader ved å bygge smale møtefrie firefeltsveier med fartsgrense på 110 kilometer i timen. Konklusjonen er at dette bør utredes, og at det vil være aktuelt på strekninger hvor det i dag kjører mellom 6.000 og 12.000 biler i døgnet.

– Vi i Trafikksikkerhetsforeingen er glad for at det nå tas skritt i riktig retning for å få sikret mange av våre høytrafikerte veier, som i dag står usikret og mange plasser er rene dødsveier, sier daglig leder i TSF, Geirr Tangstad-Holdal.

I 2013 ble det gjort endringer som dreide seg om å senke innslagspunktet for etablering av midtrekkverk fra en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 8000 til 6000.

Arbeidet med å få endret retningslinjene for brukt av midtrekkverk hadde da pågått i flere år. Et forslag ble utarbeidet av Vegdirektoratet og sendt på høring i mars 2012. Forslaget fikk støtte fra de fleste høringsinstansene.

– Vi har dessverre i mange år vært kraftig på etterskudd med å bygge møtefrie veier med fysiske livreddende midtrekkverk her i Norge. Nå håper vi på fortgang og økt fokus på å jobbe aktiv mot målene i Nullvisjonen, null drepte og hardt skadde på norske veier, fortsetter Tangstad-Holdal.

Med fysiske sikkerhetsbarrierer mellom kjørefeltene oppnår man såkalte møtefrie, og langt sikrere veier.

Kan redde 100 menneskeliv

– Ved å sikre alle våre høytrafikkerte veier – med et gjennomsnitt på over 4000 kjøretøy i døgnet – kan vi redusere antall drepte med opp mot 90 prosent og antall hardt skadde med rundt 46 prosent.

I forbindelse med Nasjonal transportplan 2014-2023 gjorde Statens vegvesen en grundig jobb med utarbeidelse i grunnlagsdokument “Null drepte og null hardt skadde – fra visjon mot virkelighet”. Grunnlagsdokumentet sa at vi kunne redusere antall drepte og hardt skadde hvert år med 100 personer ved å sikre alle våre høytrafikkerte riksveier med en trafikk på over 6000 gjennomsnittlig kjøretøy i døgnet (ÅDT), avslutter Tangstad-Holdal.

Siste versjon av ulykkesmodellene for riks- og fylkesveger (Høye 2016B) fra Transport Økonomisk institutt viser 40% reduksjon av lettere skadde, 67% reduksjon av hardt skadde og nær 100% reduksjon av drepte på veier der midtrekkverk blir etablert (TØI rapport 1645/2018).

2000 kilometer

Omtrent 10 prosent av riksveiene – 1.100 kilometer – og omtrent like lange strekninger på det fylkeskommunale veinettet er nå aktuelle for den nye veiklassen, ifølge Vegvesenet.

For flere utbygginger kan en smal møtefrie motorvei være et alternativ til en møtefri to- og trefeltsvei.