Så langt i 2015 er det registrert til sammen 113 drepte, mot 142 i fjor og 166 i 2013.

– Vi må regne med at tallene varierer fra måned til måned og fra år til år. Samtidig tyder statistikken på at vi har en langsiktig nedadgående trend, noe som selvsagt er positivt, kommenterer Solvik-Olsen.

Han påpeker at det i Nasjonal transportplan er satt et ambisiøst mål om halvering av antall drepte og hardt skadde innen 2024.

Regjeringen satser på trafikksikkerhet

Regjeringens trafikksikkerhetsarbeid handler om satsing på et bredt spekter av tiltak, som holdningsskapende arbeid for å påvirke trafikantenes atferd, økt kontrollvirksomhet, fysiske tiltak på vegnettet og tiltak rettet mot kjøretøyene. Blant annet er vi nå godt i gang med å bygge nye og tryggere veier, vedlikeholde eksisterende vei, sikringstiltak i tunneler, skredsikringstiltak, og å etablere flere gang- og sykkelveier. Videre prioriterer regjeringen tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene, som møteulykker og utforkjøringsulykker. Det innebærer tiltak som midtrekkverk, ytterligere strekninger med forsterket midtoppmerking, utbedring av terrenget langs veien, veibelysning, kurve- og kryssutbedringer og rekkverk.

Stortingsmelding om trafikksikkerhet kommer i 2016

Regjeringen har startet arbeidet med en Stortingsmelding om trafikksikkerhet på vei, med sikte på fremleggelse for Stortinget våren 2016. Hovedinnretning for meldingen vil være samordning på overordnet plan i trafikksikkerhetsarbeidet.

– I regjeringen jobber vi for å gjøre veiene våre bedre og tryggere på flere måter. Vi ser nå resultater av det faglig fundamenterte, målrettede og langsiktige trafikksikkerhetsarbeidet. Dette arbeidet skal vi fortsette og forsterke. Samtidig er vi avhengige av at alle som ferdes på veiene våre tar de nødvendige hensyn og forhåndsregler. Hvis alle bilister holder seg edru, bruker bilbelte og holder fartsgrensene, og gående bruker refleks, er mye gjort. Spesielt håper jeg at alle tar spesielt hensyn nå i desember, med mørke og glatte vinterveier, sier Solvik-Olsen.