Meny
For høyt lastede vogntog kan sette andres liv i fare En høydeanviser som blir kjørt ned og tunnelutstyr som blir smadret av for høyt lastede vogntog, kan sette andre trafikanters liv i fare. Her fra Espatunnelen på E6 tidligere i år. Foto: Statens vegvesen

Publisert
25.May.2021

For høyt lastede vogntog kan sette andres liv i fare

Det hender at tunnelutstyr blir skadet eller revet ned av vogntog med for høy last. På riksvegnettet på Østlandet har det allerede skjedd flere ganger i år, nå senest i Granstunnelen på rv. 4 på Hadeland. Dette kan sette andre trafikanter i fare.

Statens vegvesen oppfordrer tungbilsjåførene innstendig om å sjekke høydebegrensningene som gjelder langs ruta de har planlagt å kjøre når de skal frakte høy last.

Ikke bare er det dyrt å reparere tunnelutstyr som høydeanvisere, vifter, kabelbruer og overvåkingskameraer som er kjørt ned av for høyt lastede vogntog, medtrafikanter som befinner seg i nærheten når uhellet er ute, blir utsatt for stor fare.

– For eksempel kan en nedkjørt høydeanviser som blir hengende fra tunneltaket og ned mot vegbanen, være ei potensiell dødsfelle hvis den treffer frontruta på en personbil som kommer kjørende i 80-100 km/t, sier seksjonsleder Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

– Også annet utstyr i tunneltaket som blir smadret, kan treffe biler i nærheten og forårsake ulykker, sier han.

Skadene som er påført tunneler på Østlandet hittil i år dreier seg om millionbeløp. I tillegg kommer ulempene for trafikanter og næringstransport når tunnelene må stenge mens reparasjonsarbeidet pågår. Det skjedde i Granstunnelen på riksveg 4 på Hadeland denne uka. Der kom en spesialtransport borti en høydeanviser, kabelbruer og annet utstyr på vei gjennom tunnelen. Det resulterte i at det ene tunnelløpet måtte stenge til reparasjonene var utført.

Transport av maskiner er en gjenganger når tunnelutstyr blir skadet.

Lett tilgjengelig og godt synlig høydeinfo

Informasjon om høydebegrensninger på vegnettet finnes i Statens vegvesens digitale Vegkart. Ute på vegen er maks tillatt kjøretøyhøyde skiltet før tunnelene. Høydebegrensningene blir gjentatt på høydeanvisere i tunnelåpningene.

Det er alltid føreren av kjøretøyet som har ansvar for at lasta ikke er for høy, og at den er forsvarlig sikret.