Meny
Forslag til ny havne- og farvannslov

Publisert
05.March.2018

Forslag til ny havne- og farvannslov

– Havne- og farvannslovutvalgets utredning er et viktig innspill i regjeringens arbeid for å sikre et høyt sjøsikkerhetsnivå og miljøvennlig sjøtransport. Dette sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han i går mottok forslag til ny havne- og farvannslov

Havne- og farvannslovutvalget, ledet av advokat Kristin Bjella, har hatt mål om å forenkle lovteksten og å ta hensyn til den teknologiske utviklingen innen maritim sektor, klima og miljø.

– Vi vil nå vurdere utvalgets forslag, sa Solvik-Olsen.

Utvalgets flertall foreslår blant annet endring i ansvar og myndighet når det gjelder sikkerhet og fremkommelighet i farvannet. Det foreslås at ansvar og myndighet som hovedregel legges til staten, mens kommunene har myndighet i havneområdet. Som en konsekvens av forslaget er det foreslått å fjerne den kommunale anløpsavgiften.

Videre foreslår utvalget at reguleringen av losordningen tas inn i havne- og farvannsloven, slik at man samler regulering av statens tjenester for å ivareta sikkerhet i farvannet i en lov.

Utbytte fra overskudd til andre formål

Utvalgets flertall foreslår å åpne opp for at kommunen som havneeier på visse vilkår kan ta utbytte fra overskudd i havnevirksomheten som kan benyttes til andre formål enn havnevirksomhet.

Utvalgets forslag er fremmet i NOU 2018:4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov.

Andre forslag fra havne- og farvannslovutvalget:

Berørte kommuner skal høres og dere innspill skal vektlegges ved statens myndighetsutøvelse.
I tillegg til fartøyets eier, kan fartøyets reder holdes ansvarlig ved ulykker og andre hendelser i farvannet.
Ingen særskilt bestemmelse om mottaksplikt i havne- og farvannsloven.
Kommunen kan gi forskrift om midlertidig begrensning av anløp til havn når det er nødvendig fordi lokal luftforurensning overskrider tillatt nivå.
Krav om organisatorisk skille mellom kommunens myndighetsutøvelse og dens havnevirksomhet.
Departementet gis myndighet til å regulere havnens forvaltning av havneinfrastruktur og havnetjenester.
Ingen hjemmel til å kreve kystavgift eller gebyr for kontrolltiltak og tilsyn.
Innføring av overtredelsesgebyr.