Meny
Fortsatt utfordringer i transportnæringen Gjennom tilsyn har Arbeidstilsynet avdekket ufullstendige arbeidskontrakter og manglende oversikt over arbeidstid. Foto: Arbeidstilsynet

Publisert
13.May.2022

Fortsatt utfordringer i transportnæringen

Det er fortsatt store utfordringer og et klart spillerom for utnyttelse av arbeidstakere i transportnæringen viser en fersk rapport fra Arbeidstilsynet. 60 prosent av de undersøkte virksomhetene har ikke gode nok arbeidsavtaler og 40 prosent har ikke kontroll på sine ansattes arbeidstid.

–Vi rapporterte om de samme utfordringene i 2018. Når vi nå følger opp med en ny analyse, ser vi at situasjonen dessverre ikke ser særlig mye bedre ut, sier Torgeir Moholt, avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet.

–Det at så mange av de kontrollerte arbeidsgiverne ikke planlegger sjåførenes arbeidstid, registrerer timer og kontrollerer at arbeidstiden er lovlig er veldig alvorlig.

Rapport: Arbeidstilsynets innsats i transportnæringen 2019-2021

Kan få store konsekvenser

I perioden 2019–2021 gjennomførte Arbeidstilsynet nær 1 500 tilsyn innenfor transportnæringen, og fant ett eller flere brudd i 74 prosent av disse tilsynene. Mange av bruddene gikk på kontroll på arbeidstid.

–Både helse, livskvalitet og sikkerhet påvirkes av at man jobber for lange dager eller uker, sier Moholt.

–For å verne arbeidstakerne har vi lovbestemt arbeidstid, og arbeidsgiver skal både holde oversikt over hvor mye hver enkelt arbeidstaker jobber og sørge for at arbeidet ikke overstiger antallet timer eller dager i arbeidsmiljøloven.

Seks av ti bestillere følger ikke opp underleverandører

Siden 2015 har det vært krav om minstelønn for de som kjører godstransport eller persontransport med turbil. Norske virksomheter som benytter utenlandske transportører, er pliktet til å informere om de lønnsbetingelsene som gjelder og har et ansvar for å sikre at underleverandørene betaler sine ansatte lovlig lønn. Seks av ti kontrollerte bestillere av transporttjenester ivaretar ikke sitt ansvar om å informere om eller påse at sine underleverandører etterlever allmenngjøringsregelverket på en god nok måte.

– Konsekvensen av manglende oppfølging fra bestillere kan være at utenlandske arbeidstakere blir utsatt for grov utnyttelse og lønnstyveri, sier Torger Moholt.

Hva skjer videre?

– Resultatene fra våre kontroller viser at det fortsatt er behov for både kontroll og veiledning i transportbransjen. Vi skal også fortsette samarbeidet med andre kontrolletater og politiet, noe som gir oss mer effektive tilsyn med norske bestillere og utenlandske transportører, sier Moholt.

– Vi skal fortsette å holde et øye med bransjen spesielt med tanke på lønn og ordnede forhold rundt kontrakter og timelister. Det er her vi ser at utfordringene er størst. Vår jobb er å sikre at ansatte faktisk får den lønna de skal ha.

–Vi jobber risikobasert, det vil si at vi kontrollerer de aktørene hvor det er størst sannsynlighet for at vi avdekker brudd. Mange transportvirksomheter har gode og ordnede arbeidsforhold for sine sjåfører. Slike arbeidsforhold oppnås ved at virksomhetene jobber systematisk med kartlegging og risikovurdering av arbeidet, har gode rutiner som følges opp i praksis, har systemer for å ha nødvendig oversikt over arbeidstid og sørger for tilfredsstillende standard på kjøretøy og arbeidsutstyr. Med dette på plass, reduseres risikoen for arbeidsrelaterte skader, plager og sykdommer blant arbeidstakerne, sier Moholt.

Treparts bransjeprogram transport, et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, Statens vegvesen og Arbeidstilsynet, har laget en digital veileder for å gi transportbestillere overblikk over reglene og hva de må, kan og bør sjekke.

Hovedfunn:

Arbeidstilsynet har gjennomført nær 1 500 tilsyn i transportvirksomheter innen godstransport og persontransport med turbil i perioden 2019–2021. Vi avdekket ett eller flere brudd på regelverket i 74 prosent av tilsynene. Resultater fra tilsynene viser følgende hovedfunn blant virksomhetene vi har kontrollert:

  • Seks av ti kontrollerte bestillere av transporttjenester ivaretar ikke sitt ansvar om å informere om og/eller påse at virksomhetene de kjøper transporttjenester fra etterlever allmenngjøringsregelverket på en god nok måte (kontrollert i 472 tilsyn).
  • Fire av ti kontrollerte virksomheter sørger ikke for at arbeidstid blir registrert etter forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport (kontrollert i 301 tilsyn).
  • Fire av ti kontrollerte virksomheter sørger ikke for at arbeidstakerne arbeider innenfor rammene i forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport (kontrollert i 253 tilsyn).
  • De fleste kontrollerte virksomheter har skriftlig arbeidsavtale med sine ansatte, men seks av ti har avtaler som ikke tilfredsstiller minimumskravene til arbeidsavtaler (kontrollert i 126 tilsyn).