Meny
Framtidas transportbehov i Oslo-området

Publisert
24.November.2015

Framtidas transportbehov i Oslo-området

Ny rapport om framtidas transportbehov i Oslo-området har funnet ut at store grep er nødvendig for å løse utfordringene.

– Prognosene tilsier en fortsatt sterk befolkningsvekst i hovedstadsregionen. Dette vil legge press på transportsystemet både for person- og godstransport. Regjeringen arbeider med flere tiltak for å løse disse utfordringene. Men dersom vi skal legge til rette for et godt og effektivt transportsystem i Oslo-området på lengre sikt, viser denne utredningen at det er nødvendig med store, kostnadskrevende grep. På den annen side går det fram av beregningene at det vil lønne seg for samfunnet å bygge ut prosjektene som anbefales i utredningen.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han sammen med byråden for miljø og samferdsel i Oslo og fylkesordføreren i Akershus mottok en konseptvalgutredning om økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo.

Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune ga i 2013 Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for hvordan framtidas transportutfordringer i hovedstadsregionen skal løses fram mot 2060. Hovedoppgaven har vært å utvikle et konsept med et attraktivt tilbud og nok kapasitet til å håndtere trafikkveksten i kollektivtrafikken.

Hovedtrekkene fra KVU-en ble presentert 13. august i år. Da var ikke arbeidet med kostnader, samfunnsøkonomiske beregninger, transportanalyser og anbefalt rekkefølge for anbefalt konsept helt ferdig.

Store behov og kostnader – men samfunnsøkonomisk lønnsomme

De endelige, anbefalte løsningene for å møte transportutfordringene er omfattende. Kostnaden for alle tiltakene som foreslås er til sammen anslått til om lag 74 milliarder 2014-kroner. Alt i alt er prosjektene som foreslås samfunnsøkonomisk lønnsomme, både med og uten målrettet trafikantbetaling.

Fram mot 2030 foreslås det i utredningen at buss, trikk og sykkel skal få bedre plass. En ny metrotunnel fra Majorstuen til Bryn via Stortinget må bygges og åpnes før 2030. Det er også nødvendig å bygge og åpne en jernbanetunnel fra Oslo S til Lysaker i årene etter 2030.

Det anbefalte konseptet gir de reisende et gode alternativer til personbil både til arbeids- og fritidsreiser. Et transportnettverk med høy frekvens, høy pålitelighet og punktlighet skal sørge for dette. Næringstransport på vei får bedret framkommelighet i rushtid.

Regjeringen er i gang med viktige tiltak

Konseptvalgutredningen tar blant annet for seg store prosjekter som ikke er planlagt. Men arbeidet med å løse transportutfordringene i hovedstadsområdet er allerede i gang.

– De siste årene er togtilbudet blitt kraftig forbedret. Det er 100 flere tog i trafikk nå enn for fem år siden, og vi kjøper stadig inn nye tog. Det settes stadig nye passasjerrekorder med tog, og dette viser at folk ønsker å ta toget når de får et godt tilbud. Vi kommer til å arbeide videre med tiltak for å gjøre togtilbudet enda bedre. Jeg vil også nevne byggingen av Follobanen mellom Oslo og Ski. Dette er Norges største samferdselsprosjekt og vil gi et mye bedre togtilbud mellom Oslo og Akershus.

Staten er for tiden i forhandlinger med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune om en langsiktig bymiljøavtale.

– En bymiljøavtale vil gjøre det enklere å legge til rette for at flere sykler, går og bruker kollektivtransport i hovedstadsområdet i årene framover. Forutsatt at avtalen kommer på plass, vil utbyggingen av Fornebubanen kunne få et statlig tilskudd på inntil 50 prosent av prosjektkostnadene. Det samme er tilfelle for en eventuell forlengelse av T-banelinjen fra Ellingsrudåsen videre mot Ahus, sier Solvik-Olsen.

Videre prosess for konseptvalgutredningen

Konseptvalgutredningen skal nå på høring samt kvalitetssikres av eksterne konsulenter. Utredningen blir så en del av grunnlaget for regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029.