Meny
Fremtiden kommer ikke brått

Publisert
27.August.2018

Fremtiden kommer ikke brått

Førerløse kjøretøy kommer, «men tag det rolig», sier den danske regjeringens ekspertgruppe.

Det danske transportdepartementet (Transport-, Bygnings- og Boligministeriet) fikk i mars en utredning fra en ekspertgruppe om mobilitet i fremtiden. Niels Buus Kristensen – ph.d. fra København, men forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) i Oslo – ledet arbeidet. Nå vil også Samferdselsdepartementet bruke Buus Kristensens kompetanse. Han leder et regjeringsoppnevnt utvalg som skal se på implikasjonene av ny teknologi.

«Tag det rolig»

Stor utbredelse av førerløse private biler ligger trolig langt inn i fremtiden. Men det er ingen utbredt enighet om tidsperspektivet, skriver ekspertgruppen.

Førerløse taxi kommer sannsynligvis før førerløse privatbiler. Behovet for å tilpasse infrastruktur og interaksjon til andre kjøretøy tilsier at buss eller taxi i faste ruter blir de første selvkjørende kjøretøy. Driveren er innsparingen av sjåførens lønn.

Selvkjørende biler kommer først på motorveistrekninger som tilrettelegges for det. Bilens førerstøttesystemet (LKA-Lane keeping assistent) vil gjøre at veikapasiteten utnyttes bedre, men trafikkveksten vil langt overgå denne fordelen, mener ekspertene.

Her finner du den danske utredningen: Mobilitet for fremtiden.

Hva er «selvkjørende»?

Rydding i begrepene: hva er en selvkjørende bil?

Selvstyrende bil: Kjøringen krever ikke din oppmerksomhet, men du skal være klar til å overta styringen. Gevinst: Fører kan utnytte reisetiden bedre.

Førerløs: Bilen kan helt selv kjøre fra dør-til-dør. Gevinst: Nye brukere uten førerkort.

De selvkjørende egenskaper kan være begrenset til deler av veinettet og av vær, hastighet og trafikkforhold.

Biler med selvstyrende egenskaper er på vei inn i markedet. Ekspertgruppen understreker at det er mye vi ennå ikke kan fastslå: Det er usikkert hvor avanserte de selvstyrende egenskaper må være for at bilføreren for alvor kan bruke reisen til andre aktiviteter. Det er også usikkert hvor mye reisetiden og trafikkatferden påvirkes.

I 2030 – 2035 vil halve bilparken ha selvkjørende egenskaper, tror de danske ekspertene. En førerløs bil krever et automatiseringsnivå som neppe kan introduseres før i 2030. Halvparten av bilene er førerløse omkring 2040-2045, kanskje mye seinere, mener den danske ekspertgruppen.

Lave bilavgifter betyr raskere utskifting

Tidsperspektivet underbygger ekspertgruppen slik:

Det går mange år fra teknologien introduseres til den får stor utbredelse, hvor lang tid avhenger av flere faktorer:

Bilkjøperens vurdering av fordelene ved selvkjørende konsept og av kostnadene ved den nye teknologien
Bilens lange levetid

I land med lave bilavgifter vil utskiftningen gå raskere enn i enn land som har en høy registreringsavgift basert på bilens verdi. Ny teknologi vinner raskere innpass i nybilmarkedet dersom det fremmes politisk, påpeker gruppen.

Det blir mer trafikk!

Det blir ikke mindre trafikk på veiene i framtida, samfunnet vil kreve større og større mobilitet, og automatiserte biler vil ikke redusere køkjøring i første omgang. Trenden med økt trafikk og trengsel forsterkes, mener ekspertgruppen.

Norske og danske forhold er ikke helt sammenlignbare når det gjelder bystruktur, men danskene ser for at seg de fire største byene fortsetter å vokse og at bilistene sitter mer i kø i år 2030 enn i 2018. Trengselen øker der den er stor fra før. Persontrafikk vil øke med en sjettedel, godstransporten på veiene øker 12 prosent. Resultatet er at bilistene vil sitte 60 prosent lenger i kø.

På sikt er det potensiale for markante endringer i transportmønstre og hverdagsliv. Delebiler og samkjøring har et potensiale. Men det kan ikke løse trengselen i byene.

Kjøring med fornybar energi

Gruppen har en optimistisk erkjennelse: Omstillingen til fornybar energi er realistisk, og det utgjør ingen avgjørende barriere for videre trafikkvekst.

Selv om vi daglig leser om «elbil-nyheter», så mener ekspertene at den konkurransedyktige elbilen først er på veien om ti år.

Trafikksikkerheten blir bedre

Bilene vil komme med stadig bedre førerstøttesystemet og sikkerhetsutstyr. Den langsiktige trenden er mer sikker trafikk, mener den danske regjeringens ekspertgruppe på mobilitet.