Meny
Godstransporten øker mer enn persontransporten

Publisert
28.January.2021

Godstransporten øker mer enn persontransporten

Mens veksten i persontransportarbeidet var på 0,5 prosent i 2019, økte godstransportarbeidet innenlands med 2,9 prosent.

TØI har nå oppsummert utviklingen i transportytelser i Norge fram til 2019.

Persontransport

Veksten i utført persontransportarbeid i 2019 er beregnet til 0,5 prosent, sammenlignet med 1,1 prosent året før. Transportarbeidet for de kollektive transportmidlene gikk opp med 0,2 prosent, mens vekstraten for persontransportarbeidet med personbil er estimert til 0,3 prosent i 2019.

Persontransportarbeidet med buss økte relativt mest, med 5,9 prosent.
Lufttransport ble redusert med 2,4 prosent, mens sjøtransport ble redusert med 7,9 prosent.

Til sammen utgjør transport med fly, båt og bane knapt 14 prosent av det samlede persontransportarbeidet. Vegsektoren (buss, bil og MC) har en markedsandel på 86 prosent. Luftfarten utfører sju prosent, bane (jernbane og sporvei) drøyt fem prosent, og båt og ferge drøyt én prosent. Disse andelene har vært relativt uendret helt siden 2010.

Godstransport

Det var en økning i den innenlandske godstransporten i 2019, etter en reduksjon året før, regnet i tonnkilometer. Økningen samlet for alle transportformer var på 2,9 prosent, medregnet kabotasje, sammenlignet med en reduksjon på 5,5 prosent året før.

Banetransporten økte mest, med 3,7 prosent, mens sjøtransport og vegtransport økte med henholdsvis 3,0 og 2,7 prosent. Lufttransporten ble redusert med 7,4 prosent i 2019, etter en reduksjon i godstransporten med 27,5 prosent i 2018.

Godstransportarbeidet estimert eksklusive kabotasje økte med 2,1 prosent i 2019. Veksten i godstransport på bane eksklusive kabotasje på veg, bane og luft utviklet seg på samme måte som for godstransport medregnet kabotasje, mens godstransporten på sjø ble redusert med 1,4 prosent.

Befolkningsveksten i 2019 var 0,7 prosent totalt, mens den for den yrkesaktive befolkningen (18–66 år) var på 0,6 prosent. Dette betyr at persontransportarbeidet i 2019 økte relativt sett litt mindre enn befolkningen, etter flere år med klart høyere vekst i transportarbeidet sammenliknet med befolkningsveksten.

Foreløpige tall fra nasjonalregnskapet viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) steg med 0,9 prosent, og privat konsum i husholdning¬ene økte med 1,3 prosent i 2019. Privat konsum til transport steg med 0,2 prosent, mot en reduksjon på 0,4 prosent i 2018. Konsum til transport økte ergo mindre enn annet privat konsum i 2019.

Prisvekst

Ifølge Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks var gjennomsnittlig prisvekst 2,2 prosent i 2019. Tilsvarende tall i 2018 var 2,7 prosent. For transportsektoren var prisveksten 3,0 prosent i 2019, noe som var lavere enn i 2018 hvor veksten var 3,5 prosent.

For privat transport var det størst prisøkning innen vedlikehold og reparasjon (2,7 prosent), mens kjøp av biler og reservedeler og tilbehør økte med mindre enn totalprisindeksen. Lavest prisvekst var det for drivstoff og smøremidler, med kun 0,5 prosent.

Alle transportformene i kollektivtransporten økte mer enn totalprisindeksen. Den største prisøkningen i 2019 var for passasjertransport med fly (10,8 prosent), med jernbane, trikk, bane som en god nummer to med en vekst på 6 prosent.

I flere år har prisveksten i båttrafikken vært høy, og i 2019 er den nesten dobbelt så høy som totalkonsumprisindeksen, totalt 4,2 prosent. Lavest prisvekst i kollektivtransporten var det med buss og taxi, med 2,9 prosent.