Meny
Godstransportmodellene lider av datamangel Illustrasjon: TØI

Publisert
21.January.2021

Godstransportmodellene lider av datamangel

Mangelfulle grunnlagsdata er et stort hinder for å utvikle gode godstransportmodeller.

Det kan være behov for et offentlig-privat samarbeid for å løse problemet.

TØI har på oppdrag fra Statens vegvesen og Viken fylkeskommune gått gjennom internasjonal litteratur om modeller for nasjonal, regional og urban godstransport.

Rapporten viser at mangel på relevante data er en stort hinder for å lage gode godsmodeller. Slike modeller er viktige for å beskrive godstransportmarkedet og lage prognoser og scenarioer, blant annet for endringer i varestrømmer, kostnader og transportmiddelvalg. Rapporten belyser hvordan godsmodeller kan utvikles for å dekke behovet for analyser av mer bærekraftig bylogistikk i tråd med FNs bærekraftsmål.

Mangel på data gjelder ikke minst urbane godsmodeller. Internasjonalt er det lite tilgjengelige data om godstransport i byområder og svært få land har pågående undersøkelser om godsaktiviteter i by.

En transportmodell for et byområde forventes å skulle kunne besvare mer detaljerte problemstillinger enn dagens nasjonale godstransportmodell (NGM), både når det gjelder geografi og utfordringer som er spesifikke for byområder.
Nye data og «big data» vil til en viss grad kunne berike fremtidens godstransportmodeller.

Litteraturen peker imidlertid på en rekke utfordringer, blant annet når det gjelder å finne datakilder som er relevante, pålitelige og som gir et egnet rammeverk for modellene. Detaljeringsnivået må også være tilstrekkelig for kalibrering og anvendelse. Videre er det en utfordring at dataene i stor grad er privateid eller bedriftssensitive, noe som i sin tur påvirker dataenes tilgjengelighet.

Nye data må anses som et supplement til eksisterende modellinput og ikke som et direkte alternativ. Eksemplene på nye data som nevnes mest i litteraturen er i stor er uten informasjon om gods- og varetype. Dette er en stor ulempe. For å kunne nyttiggjøre seg av nye data og «big data» trengs det også løsninger for å koble data, gitt at dataene vil ha ulike kilder, formater, styrker, svakheter og egnethet.

For å løse dette vil det kunne være behov for et offentlig-privat samarbeid om et bedre datagrunnlag for fremtidens (urbane) godstransportmodeller.

Rapport: 
Fremtidens godstransportmodeller. Litteraturgjennomgang og utviklingsområder. TØI-rapport 1807/2020. Forfattere: Christian S. Mjøsund, Daniel Ruben Pinchasik og Inger Beate Hovi