Meny
Handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren

Publisert
04.November.2022

Handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren

Regjeringen lanserte 28. oktober den lenge varslede handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren. Den inneholder 39 tiltak innenfor regelverk, tilsyn, kontroll og håndheving. I tillegg omtales samarbeid mellom myndighetene og næringen, internasjonalt samarbeid og rekruttering samt kompetanseheving. Regjeringen vil utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen når det gjelder kabotasje for turbusser.

Ved hjelp av handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren ønsker regjeringen å styrke arbeidet for å sikre at norske lønns- og arbeidsvilkår etterleves i sektoren. NHO Transport mener regjeringen sender positive signaler ved å imøtekomme bransjens behov for oppfølging, ryddighet og kontroll.

– Tiltakene må iverksettes snarlig, være forpliktende og gjennomføres med uforminsket styrke. Vi merker oss samtidig at de foreslåtte tiltakene ikke er en uttømmende liste over tiltak som kreves for å skape gode rammevilkår og en sunn konkurranse i transportbransjen, sier næringspolitisk rådgiver i NHO Transport, Eskil Johnsrud Sæterlien.

Nasjonal definisjon av «midlertidig» kabotasje

NHO Transport har lenge tatt til orde for at norske myndigheter bør konkretisere begrepet «midlertidig» kabotasje for å gi den norske turbussnæringen rettferdige og mer like konkurransevilkår i forhold til utenlandske turbusser. I dag er begrepet «midlertidig» ikke nærmere spesifisert i form av antall dager eller oppdrag, og det blir derfor nærmest umulig å kontrollere eller følge opp brudd på regelverket. NHO Transport har dermed ved flere anledninger foreslått å gjøre som danskene, som har begrenset antall dager sammenhengende kabotasjekjøring til syv dager per kalendermåned.

– Det er positivt at Regjeringen erkjenner bransjens utfordringer og viktigheten av en norsk tydeliggjøring. Det hevdes i planen at departementet vil “utfordre handlingsrommet i EØS-retten”. Man burde imidlertid vært mer tydelige på hvilke begrensninger departementet ønsker, og det er viktig at fremtidige begrensninger kommer raskt slik at de kan bli gjeldende for kommende sommersesong, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Savner en tydeligere prioritering av yrkessjåfører på myndighetsnivå

Det er i dag en betydelig mangel på yrkessjåfører både i Norge og resten av Europa. Tilgangen på utenlandsk arbeidskraft er dermed betydelig svekket. Som NHO Transport påpekte i sin tilbakemelding på rekrutteringstiltakene i handlingsplanen, så må næringen både rekruttere nye sjåfører og beholde eksisterende arbeidstakere for å dekke dagens og morgensdagens sjåførbehov.

Dette blir ekstra vanskelig så lenge det er lang ventetid for avleggelse av teoretisk og praktisk førerprøve for tunge klasser hos Statens vegvesen. Det samme gjelder ved fornyelse av yrkessjåførkompetanse (YSK). I tillegg er det hos politiet svært lange vente- og behandlingstider på søknader om kjøreseddel for yrkessjåfører. Kapasiteten hos utdanningsinstitusjonene må også økes for å gjøre det mulig å utdanne flere yrkessjåfører gjennom skolesystemet.

– At offentlige myndigheter oppleves som en propp i systemet og at saksbehandlingskapasiteten blir en barriere for rekruttering til yrket er problemstillinger som må tas på ramme alvor, sier Stordrange.

Det er helt avgjørende at relevante offentlige myndigheter er koordinerte og tar grep for å sikre at yrkessjåfører gis prioritet når det gjelder utdanning og utdanningskapasitet, erverv og fornyelse av førerkort.

– Vi kommer ikke utenom at dette er en utfordring som vil få alvorlige konsekvenser for kollektivtrafikkens muligheter til å ivareta sin samfunnskritiske funksjon. Samtidig blir den nasjonale beredskapen svekket. Vi savner dermed flere og mere konkrete tiltak på tvers av myndighetsnivåer, men vi skal naturligvis fortsette vårt eget arbeid og ta vårt ansvar. Samtidig er vi helt avhengig av at regjeringen og offentlige myndigheter kommer oss i møte ved å være åpne for dialog og samarbeid i tiden fremover, sier Sæterlien.

Innstramming i drosjeregelverket

I juni svarte NHO Transport på departementets høring om forslag til endringer i drosjereguleringen. I denne forbindelse støttet foreningen de foreslåtte endringene og understreket betydningen av at regjeringen vil gjeninnføre krav om fagkompetanse for drosjeløyvehavere, løyvegaranti og krav om dokumentasjon for godkjent taksameter og riktig registrering i kjøretøyregisteret.

– Dette vil sikre en kompetanseheving og økt seriøsitet i næringen, noe som er helt avgjørende for bedre rammebetingelser og konkurransevilkår, sier Sæterlien.

40 millioner kroner til oppfølging av planen

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjettet for 2023, foreslått å sette av 40 millioner til Statens vegvesen for å følge opp handlingsplanen. Dette skal blant annet sikre en reell styrking av kontrollinnsatsen. Videre opplyser Samferdselsdepartementet at Arbeidstilsynet vil starte et pilotprosjekt om publisering av stansingsvedtak mot transportvirksomheter. Dermed får innkjøpere og forbrukere bedre tilgang til informasjon og muligheter for å velge bort useriøse aktører.

Les regjeringens Handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren her.