Meny
Havnedesign med store framtidsmuligheter

Publisert
01.March.2019

Havnedesign med store framtidsmuligheter

En ny storhavn i Kirkenes kan gi rom for både vertfsindustri, forsyningsbase, bulkhavn og containerhavn med jernbane, i tillegg til offentlig havn. Multiconsult har utarbeidet nytt forslag til havn.

– Konseptet gir et godt grunnlag for å jobbe videre med reguleringsplanen, og for å vise mulighetene i området, sier prosjektleder Oddbjørg Mikkelsen i Statens vegvesen i Finnmark.

– Dette er et oppdrag der vi kan trekke på hele bredden av kompetanse i Multiconsult. Multiconsults multifaglige og spissfaglige kompetanse, samt den lange erfaringen kommer virkelig til sin rett i dette oppdraget. Vi har gjennomført en kartlegging av det fysiske miljøet som er helt avgjørende for godshåndtering til skip og manøvrering. Vi har gjennomført grunnundersøkelser på land og sjø og gitt vurderingsgrunnlag for de store masseforflyttingene som man ser for seg, sier Lars Thomas Nordkild.

Lars Thomas Nordkild er avdelingsleder for Bygg og Eiendom i Nord.

Trinnvis utbygging

Det er lagt vekt på å finne løsninger som gjør det mulig å bygge ut havna trinn for trinn, ut fra behov og økonomi. Underveis er det vurdert fire forskjellige alternativer for hvordan de forskjellige funksjonene i havna kan plasseres i forhold til hverandre.

Havnedesignerne har landet på et alternativ hvor den offentlige havna plasseres innerst i Høybukta, nærmest Kirkenes. Bulkhavna og en containerhavn med jernbanetilknytning er tenkt lengst vest, mens forsyningsbasen og verftsområdet kan plasseres mellom disse. Total vil kaifronten bli på 3,5 kilometer. I tillegg til å legge til rette for en trinnvis utbygging og en best mulig utnytting av hele arealet.

Omfattende undersøkelser

I tilknytning til arbeidet med havnedesign, er det gjennomført omfattende grunnundersøkelser i Høybukta vest, også i sjøen. I tillegg er det foretatt analyser av strømmene i fjorden.

– Undersøkelsene viser at det er teknisk gjennomførbart å bygge ut området, men at det krever store forflytninger av både fjell og løsmasser for å få plass til en havn av så stort format.

Langt tidsperspektiv

Den endelige rapporten vil vise kostnadene ved utbygging, fordelt på forskjellige faser og funksjoner. En komplett utbygging vil koste flere milliarder kroner.

Framdrift

Som en del av planprosessen skal det også gjennomføres konsekvensutredning av hva en havneutbygging vil bety, blant annet for naturmiljø, kulturminner, reindrift og samfunnet for øvrig. Etter planen skal forslaget til reguleringsplan for Høybukta vest være ferdig i løpet av 2019.