Meny
Historisk få omkom i trafikken i 2015

Publisert
04.January.2016

Historisk få omkom i trafikken i 2015

Aldri før i moderne tid har så få omkommet i trafikken. Bedre veier, tryggere biler, mer opplæring og bedre holdninger gir resultater. Allikevel er det fortsatt for mange som blir hardt skadd og får livet ødelagt.

Systematisk, grundig og langsiktig trafikksikkerhetsarbeid fungerer. I 2015 omkom 125 personer i trafikken. Vi må helt tilbake til 1947 (94 omkomne) for å finne tilsvarende lave tall.

– Målet er null drepte eller hardt skadde i trafikken. Selv om vi kan glede oss over nedgang i 2015, er tallene ikke noe å juble for. Utviklingen viser at vi er på riktig spor, men også at enda mer innsats er påkrevd, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Mer bilkjøring, færre alvorlige ulykker

Det er flere biler på veiene, vi kjører oftere og lengre. I 1970 var det 1,1 millioner kjøretøy på norske veier, mens det var 3,8 millioner kjøretøy 2014. Likevel går ulykkestallene ned. De siste 10 årene (2004-2014) har antall drepte/skadde på veiene gått ned med 44%. I samme periode har antall personskadeulykker blitt redusert med 38%.

– Tallene indikerer at reduksjonen i antall drepte og skadde primært skyldes færre ulykker på veiene. Bedre veier gir mindre risiko for ulykker, og sikrere biler gir færre og mindre alvorlige ulykker. Folk har også blitt flinkere og mer forsiktige i trafikken, mener Johansen.

Færre fotgjengere og syklister omkom

[img id=”1″]

Antall fotgjengere og syklister som omkommer i trafikken er halvert, sammenlignet med gjennomsnittet de siste fem årene. De fleste fotgjengerulykkene skjer i byer og tettsteder, der mange sykkelulykker skjer i møte med andre biler. De fleste sykkelulykkene er imidlertid eneulykker, der syklistene har syklet av veien eller syklet på noe og blir skadet.

– Nedgangen er gledelig fordi sykkel blir et stadig mer populært fremkomstmiddel. I Norge har vi generelt langt større respekt for myke trafikanter enn i mange andre land. Det legges også stadig bedre til rette for myke trafikanter, selv om mye gjenstår her, sier Johansen.

Ikke nedgang i drepte bilførere

Mens færre myke trafikanter omkom i trafikken, er det ikke nedgang i antall drepte bilførere sammenlignet med 2014. I sommer omkom flere motorsyklister enn fjorårets sommer, men året sett som helhet er likt som året før.

– Det er svært viktig med en betydelig styrking av trafikantfokuset neste årene. Når veiene og bilene blir sikrere, er det sjåførene av bilen og motorsykkelen vi må jobbe med, sier Johansen.

Færre eldre omkom

I 2015 er det betydelig færre eldre, i alderen 65 år og oppover, som har omkommet i trafikken. Nedgangen kan være tilfeldig, men den er markant.

– En årsak til nedgangen kan være at det har blitt satt fokus på eldre trafikanter og hvor utsatte de er i trafikken. Det har kanskje gjort at eldre førere er blitt mer forsiktige i trafikken, men også at det er økende åpenhet og bevissthet om hvor lenge og med hvilke helse man bør kjøre bil, sier Johansen.

Flere ungdom omkom

I 2015 omkom 32 ungdommer i alderen 15 til 24 år på veiene. Dette utgjør 25,6 prosent av de trafikkdrepte.Tilsvarende tall for 2014 var 22. Gjennomsnittet for de siste fem år er 33 omkomne ungdommer. Antallet ungdom drept i trafikken viser motsatt tendens enn tallene ellers.

[img id=”2″]

– Flere av ulykkene der ungdom er involvert skjer som følge av høy fart, manglende erfaring, eller annen risikoatferd. Vi må fortsette å jobbe med både holdningene og ferdighetene til unge bilførere, sier Johansen.

Han understreker likevel at ungdom flest er ansvarsfulle, hensynsfulle og gode trafikanter, som verken setter eget eller andres liv på spill.

Barnesikring gir resultater

Færre barn omkom i trafikken i 2015 enn i 2014. Mens barna i gamle dager satt usikret i baksetet, er bilbelte og barnestol nå normen. I kombinasjon med lavere fart, sikrere biler, bedre veier og mer kunnskap, gir dette resultater.

– Det er heldigvis få barn som omkommer i trafikken. Det slurves imidlertid med riktig sikring, og dette er årsak til at mange barn fremdeles blir skadet. Husk derfor på å stramme beltet godt over hoftene og skulderen til barnet, sier Johansen.

Fortsatt for mange hardt skadde

Det er for mange som blir hardt skadet i trafikken. Disse får livene sine ødelagt, og slike ulykker gir store, negative ringvirkninger for venner, familier og lokalsamfunn. Trygg Trafikk oppfordrer nå til nasjonal trafikksikkerhetsdugnad i 2016.

– Vi har tøffe nasjonale mål på kort sikt og nullvisjon på lang sikt. På kort sikt skal vi i 2024 ha færre enn 500 drepte og hardt skadde i trafikken. I 2014 var antallet 821. For å nå målet må det en formidabel og systematisk innsats til og det største potensialet ligger i å påvirke trafikantenes atferd. Målene er tøffe og derfor trengs en nasjonal trafikksikkerhetsdugnad, sier Johansen.