Meny
Historisk lave ulykkestall på norske veier

Publisert
02.November.2015

Historisk lave ulykkestall på norske veier

– De siste ulykkestallene viser et historisk lavt antall drepte i trafikken. Nedgangen er svært gledelig, og gir motivasjon til å fortsette det viktige arbeidet for å bedre trafikksikkerheten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I løpet av årets ti første måneder har 101 personer mistet livet i veitrafikken. Dette er en markant nedgang fra i fjor, da det på samme tidspunkt var registrert 135 drepte.

Tilsvarende tall for 2013 var 156, mens tallet for 2012 var 127. I oktober 2015 er det registrert 9 drepte i trafikken, det samme som i oktober 2014, men 13 færre enn i 2013 og 5 færre enn i 2012.

Disse tallene kan tyde på at vi er tilbake på en langsiktig nedadgående trend

– Vi skal være forsiktige med å legge for mye vekt på resultater på kort sikt, men disse tallene kan tyde på at vi er tilbake på en langsiktig nedadgående trend. Det er godt å se. Samtidig vi vet vi at ethvert tapt liv i trafikken er ett for mye. Alle vi som har mistet noen i trafikken, vet hvilken sorg, savn og smerte det innebærer. Derfor er trafikksikkerhetsarbeidet så viktig for regjeringen, sier Solvik-Olsen.

Bred satsing på trafikksikkerhet

– Vi vil fortsette å forsterke kampen mot trafikkdøden. Regjeringen legger nullvisjonen – en visjon om ingen drepte eller hardt skadde i transportsektoren – til grunn for arbeidet. I Nasjonal transportplan er det satt et ambisiøst etappemål om en halvering av antall drepte og hardt skadde innen 2024. Det krever en fortsatt stor og samlet satsing på trafikksikkerhet, sier Solvik-Olsen.

I Nasjonal transportplan er det satt et ambisiøst etappemål om en halvering av antall drepte

Regjeringens trafikksikkerhetsarbeid handler om satsing på et bredt spekter av tiltak som kan påvirke trafikantenes atferd, fysiske tiltak på vegnettet og tiltak rettet mot kjøretøyene. Satsingen består blant annet i å bygge nye og tryggere veier, vedlikeholde eksisterende vei, sikringstiltak i tunneler, skredsikringstiltak, og å etablere flere gang- og sykkelveier. Videre prioriterer regjeringen tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene, som møteulykker og utforkjøringsulykker. Det innebærer tiltak som midtrekkverk, ytterligere strekninger med forsterket midtoppmerking, utbedring av terrenget langs veien, veibelysning, kurve- og kryssutbedringer og rekkverk.

Stortingsmelding om trafikksikkerhet kommer i 2016

Regjeringen har startet arbeidet med en Stortingsmelding om trafikksikkerhet på vei, med sikte på fremleggelse for Stortinget våren 2016. Hovedinnretning for meldingen vil være samordning på overordnet plan i trafikksikkerhetsarbeidet.

Vi jobber for å gjøre veiene våre bedre og tryggere på flere måter

– Vi jobber for å gjøre veiene våre bedre og tryggere på flere måter. Vi ser nå resultater av det faglig fundamenterte, målrettede og langsiktige trafikksikkerhetsarbeidet. Dette arbeidet skal vi fortsette og forsterke. Nedgang i ulykkestallene gir oss ingen grunn til å hvile i kampen mot trafikkdøden, snarere tvert imot, sier Solvik-Olsen.