Meny
Hvordan få mest og best kollektivtransport?

Publisert
30.May.2017

Hvordan få mest og best kollektivtransport?

Statens vegvesen har lansert ny fagbok om kollektivtransport.

For å lykkes med satsing på kollektivtrafikk trengs det mer og bedre kompetanse.

Fagboka «Kollektivtransport – Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder» er ei fagbok med anbefalinger om hva som gir god kvalitet i kollektivsystemet. Der er de nyeste erfaringene og kunnskap om kollektivtransport samlet mellom to permer.

Det forteller Malin Bismo Lerudsmoen, som har vært Statens vegvesens prosjektleder for den nye boka.

50 prosent flere må reise kollektivt i 2050

Flere må reise kollektivt for å nå mål om mindre kø og utslipp og bedre miljø i byområdene. Målet er som kjent at trafikkveksten ikke skal skje med bil. Det betyr blant annet at 30 prosent flere skal reise kollektiv i 2030, 50 prosent flere i 2050. Rundt 40 prosent av de daglige reisene i byområder er under tre kilometer, og slik vil det også bli framover. Disse korte reisene bør skje til fots eller med sykkel, ikke med buss eller bane.

-Det er på de lengre reisene og i rushtida at kollektivtransporten best kan konkurrere med bil. Det er derfor å viktig å utvide kollektivtilbudet der det er mest nyttig. Det skal satses mye på kollektivtransport framover, blant annet gjennom byvekstavtalene og belønningsmidlene som har en ramme på rundt 66 milliarder i kommende NTP periode (2018-2029), og den nye fagboka er en viktig kilde til kunnskap om hvordan øke kollektivtrafikkens konkurransekraft, sier Lerudsmoen.

Viktig verktøy

-Dette er et verktøy for de som arbeider med kollektivtransport, som beslutningstakere, analytikere, planleggere og andre. Også studenter og lærere, forskere og andre interesserte kan ha nytte av boka, sier Lerudsmoen.

Ingen generell fasit

Det er vanskelig å gi en generell fasit på hvilke tiltak og planleggingsgrep som er de riktige for alle byområder. Kollektivtransportmarkedet er mangfoldig, og tiltak som kan være en suksess i ett område er det kanskje ikke i et annet.

I boka er det erfaringer fra steder de har satset på kollektivtransport. Tema er rammebetingelser, som organisering og finansiering, bystruktur og konkurranseflater mellom ulike transportmidler. Den tar opp ulike markedsstrategier for kollektivtransporten, som har som mål å oppnå en mer bærekraftig bypolitikk og få best mulig kollektivtransport for pengene.

Viktig punkt for å lykkes:

  • God rollefordeling mellom bil, sykkel, gange og kollektiv
  • Kollektivsystem er del av helhetlig satsing på transport i by
  • Kollektivsatsing skjer sammen med bilrestriksjoner og arealfortetting
  • Effektivt linjenett – prioritering av ruter der flest reiser
  • Effektivt takstsystem
  • Insentiv for at flere skal reise utenom rushtida (dyrt å investere kun for rushtid)
  • Tidsdifferensierte takster – mindre press i rush gir lavere kostnader og flere reisende
  • Stabile økonomiske rammebetingelser
  • Flere kollektivreiser uten at det koster mer

-Busser og trikker som ikke står i kø kan kjøre flere runder i løpet av en time. Det vil si at det samme antall vogner vil kunne tilby en høyere frekvens til omtrent samme kostnad. Dette vil kunne gi lavere driftskostnader. 20 prosent økt framkommelighet for kollektivtransporten kan gi 7 prosent flere passasjerer uten økte tilskudd, sier Lerudsmoen.

Bakgrunn

Boken er skrevet av Urbanet Analyse og er en oppdatert versjon av boka de lagde i 2007.

Denne utgaven er resultat av et norsk-svensk samarbeid, som gjør at den i større grad sammenligner utfordringer og løsninger i de to landene. Den peker på muligheter og løsninger for hvordan en kan få flere til å reise med kollektivtransport, og hvordan en kan nå de ambisiøse målsettingene innenfor akseptable kostnadsrammer.