Meny
Klimakur 2030 et godt verktøy Den overordnede konklusjonen i rapporten er at «Kommunene kan bidra til å kutte ikke-kvotepliktige utslipp i betydelig grad, hovedsakelig som medvirkende aktør i samarbeid med andre». Foto: Ruter

Publisert
05.February.2020

Klimakur 2030 et godt verktøy

– Klimakur 2030 er et solid faggrunnlag som kan bidra til nye, store utslippskutt i kommunesektoren, fastslår KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen.

Flere statlige etater, med Miljødirektoratet i spissen, har gjennom Klimakur 2030 analysert hvordan Norge kan halvere sine ikke-kvotepliktige utslipp innen 2030 for å oppnå forpliktelsene i Parisavtalen. Dokumentet inneholder også et eget 30-siders kapittel om kommunesektorens klimarolle.

– Vi er godt fornøyde med analysen. Rapporten gir en konsis beskrivelse av hvordan kommunesektoren kan bidra til å oppnå nasjonale klimamål. Samtidig viser rapporten hvordan staten og andre aktører kan styrke dette arbeidet. I KS håper vi Klimakurs omtale av kommunesektoren blir lest nøye i de politiske partiene. Rapporten inneholder også en god idéliste for oss i kommunesektoren, sier Helgesen.

Den overordnede konklusjonen i rapporten er at «Kommunene kan bidra til å kutte ikke-kvotepliktige utslipp i betydelig grad, hovedsakelig som medvirkende aktør i samarbeid med andre».

– Her peker rapporten på et kjernepunkt. Kommunesektorens bidrag er avgjørende for at vi skal lykkes med utslippskutt. Det er i samarbeid med staten, næringsaktører, forskere og organisasjoner vi kan få på plass tiltak som virkelige monner, sier styrelederen. Hun peker på innfasingen av el-ferger, utslippsfri anleggsdrift og byvekstavtalene som eksempler på dette.

Ledende kommuner og byer

I rapporten vises det også til at «mange norske kommuner og byer ligger langt framme i overgangen til lavutslippssamfunnet» og at «klimaløsninger med betydelig spredningspotensial nasjonalt, i Europa og andre deler av verden, prøves først ut i Norge».

Vurdering av regulatoriske virkemidler som lovbestemmelser og forskrifter har vært en annen del av etatenes arbeid med Klimakur 2030. I den forbindelse pekes det på behovet for å klargjøre bestemmelser i plan- og bygningsloven om blant annet nullutslippssoner og krav til materialbruk.

KS-tiltak med

Flere prosesser som KS har igangsatt er omtalt. Dette gjelder blant annet rapporten «Kortreist kvalitet» om omstilling til et lavutslippssamfunn, utviklingen av et nytt arealdataverktøy gjennom det såkalte KIT-samarbeidet og dokumentasjonen av fylkeskommunenes merkostnader ved fossil- og utslippsfri kollektivtransport. Klimakur 2030 skal danne grunnlag for en stortingsmelding med en plan for hvordan Norge skal oppnå sine klimamål. Meldingen skal foreligge før FNs klimatoppmøte i Glasgow i november.