Meny
Kommer til å kjøre mer bil, men bytrafikken kan dempes Illustrasjon: Statens vegvesen

Publisert
13.April.2021

Kommer til å kjøre mer bil, men bytrafikken kan dempes

Fører koronaen til varige virkninger på trafikken? Hvordan vil ny teknologi slå ut for reisemønstre i framtiden? Dette er noen av spørsmålene Oslo Economics stiller i en rapport som er utført for Statens vegvesen.

Koronaåret 2020 har dempet reiseaktivitetene med mange på hjemmekontor. Mange spekulerer i om koronaen vil gi et trendskifte.

Oslo Economics har sett på fire scenarier som kombinerer ulike antagelser om vaner og teknologisk utvikling frem mot 2050. I alle scenariene øker den samlede trafikken. Det laveste anslaget er 17 prosent. Forskjellen i scenariene ligger i hvordan reisene skjer.

Viktig for verdiskapningen

– Veiene skal legge til rette for verdiskapningen Norge skal leve av, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Utredningen peker på at veitransportens konkurransekraft øker i årene framover.

– Veinettet og de lange korridorer må utvikles slik bilister og transportører kommer trygt fram og til planlagt tid, sier vegdirektøren.

– Vi skal legge til rette for økt mobilitet i samfunnet, men også bidra til å styre utviklingen i riktig retning.

2050 – Nullutslipp og null trafikkdrepte

Transportsektoren skal gjennom en grønn omstilling. Mot 2050 skal Norge bli et nullutslippssamfunn. Allerede om åtte år skal transportsektorens utslipp halveres.

2050 er også året hvor Norge skal nå målet om null drepte og hardt skadde i trafikken.

– Hvis koronaen gir nye vaner, kan det bidra til målene om miljøvennlig transport i byområdene. Staten skal bidra med 80 milliarder kr til byområdene i neste transportplanperiode, påpeker vegdirektøren.

Trenger mobilitet

Trafikk på vei er en bærebjelke i Norge. Både privat biltrafikk og godstransport vil øke betydelig mot 2050. Oslo Economics’ analyse viser at veitransporten blir mer konkurransedyktig. Bilreisene vil øke, men i noen grad vris fra arbeidsreiser til fritidsreiser.

Norge er et land hvor vi transporterer mye, og Norge skal gjennom en omstilling fra en oljedrevet økonomi til nye næringer.

Det er lange avstander fra bedrift til marked, og gode transportårer fra de verdiskapende områdene mot markedene vil legge grunnlaget for god konkurransekraft på lang sikt.

Antakelser om 2050

I det ene ytterpunktet viser rapporten til at trafikkmønsteret vil raskt normaliserer og vi får fortsatt vekst for alle transportformer. I det andre ytterpunktet: Nye vaner blir varige og påvirker når vi reiser og hvordan vi reiser.

Noen antakelser om transporten i 2050:

  • Veitransportens konkurransekraft øker i årene framover
  • Vekst i fritidsreiser på bekostning av arbeidsreiser
  • Sterkere vekst utenfor byene enn i byene.
  • Hver av oss reiser litt lengre hver dag, og bruker noe mer tid på å reise.

Ni av ti personreiser er i en bil. Fra 1990 til 2020 har det vært en jevn vekst for alle trafikkformer. I 2020 (før pandemien) var 58 prosent av reisene med bil en fritidsreise. Arbeidsreisene sto for 29 prosent og tjenestereiser 13 prosent.

Elektrifiseringen vil redusere drift- og vedlikeholdskostnadene og øke vegtransportens konkurranseevne.

– Vegtransporten blir utslippsfri til en relativt begrenset kostnad. Det øker vegtransportens konkurranseevne sammenliknet med øvrige transportformer, heter det i rapporten fra Oslo Economics.