Meny
Kraftig reduksjon i klimagassutslippene fra vegtrafikken

Publisert
22.August.2018

Kraftig reduksjon i klimagassutslippene fra vegtrafikken

Klimagassutslippene fra vegtrafikken i Norge gikk ned med 900 000 tonn i 2017.

Det viser foreløpige tall fra SSB.

– Dette er gledelige nyheter, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. – Det viser at langsiktig og målrettet arbeid med å begrense klimagassutslippene fra vegtrafikken nytter.

– Tallene viser at selv om vi har hatt en økning på 0,9 prosent i samlet kjørelengde for norske personbiler fra 2016 til 2017, har klimagassutslippene fra vegtrafikken gått ned fra 9,7 millioner tonn i 2016 til 8,8 millioner tonn i 2017 eller med rundt 9,6 prosent. Klimagassutslippene i Norge totalt er redusert med rundt 1,7 prosent. Den viktigste årsaken er redusert bruk av fossile brensler til vegtrafikk. Da blir det også spesielt viktig at biodrivstoffet er bærekraftig, sier Terje Moe Gustavsen.

Utslipp fra forbrenning av biodrivstoff teller som null i det norske utslippsregnskapet, men den globale utslippseffekten av enkelte typer biodrivstoff vil kunne avvike fra dette, blant annet på grunn av risiko for indirekte arealbruksendringer. I 2017 økte bruken av avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester, som ikke er forbundet med slik risiko. Regjeringen jobber med virkemidler for å øke bruken av avansert biodrivstoff med høy klimaeffekt, og raskt redusere bruken av biodrivstoff produsert fra palmeolje.

171 000 el-biler på norske veger

Utslipp fra vegtrafikk går ned fordi flere velger å kjøpe el- og hybridbiler og på grunn av en økning i innblanding av biodrivstoff.

– I dag kjører det 171 000 el-biler på norske veger. I sist oppdaterte tall for 2018 utgjorde elbiler rundt 26 prosent av nybilsalget i Norge. Dette viser at vi er på rett vei mot målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025, sier Terje Moe Gustavsen.

På veg mot målet

I klimaforliket fra 2008 var det lagt til grunn et konkret mål for reduksjon i innenlandske klimagassutslipp. Dette ble senere operasjonalisert til at klimagassutslippene skulle reduseres til mellom 46,6 – 48,6 millioner tonn i 2020, se Klima- og miljødepartementets budsjettproposisjon for budsjettåret 2018.

Mellom 2016 og 2017 gikk de totale utslippene ned fra ca 53,3 til 52,4 millioner tonn, som utgjør en reduksjon i underkant av 900 000 tonn og viser at Norge er på vei mot målet. Nedgangen fortsetter trenden fra 2016 da utslipp gikk ned med drøyt en prosent eller i overkant 500 000 tonn CO2-ekvivalenter.