Meny
Krever at myndighetene bidrar til bærekraftig transport

Publisert
20.June.2018

Krever at myndighetene bidrar til bærekraftig transport

For å sikre at den norske transportnæringen får en sunn utvikling de neste årene er man avhengig av en storstilt rekruttering av nye sjåfører, samt stabile rammevilkår knyttet til innførsel av miljøteknologi og bedre tilgang på veinettet for modulvogntog.

Den forventede veksten i befolkningen og norsk økonomi vil føre til at mengden gods som skal fraktes også vil øke. Godsanalysen som ligger til grunn for NTP (2018-2029) viser at størsteparten av denne veksten vil komme på veiene. Fram mot 2030 er det beregnet at veksten i gods på vei vil være på nærmere 50%. I samme tidsrom har norske myndigheter gjennom Paris-avtalen forpliktet seg til å kutte kraftig i sine klimautslipp. Transportnæringen skal på sin side kutte 40% i sine utslipp innen 2030. Kombinert med den forventede veksten i godsmengde er dette en formidabel oppgave. NLF erkjenner at vår nærings aktivitet har negative følger for miljø og klima, og ønsker å bidra til å minimere disse.

Kritisk sjåførmangel

På samme tid har næringen også utfordringer med å rekruttere nok sjåfører. Utregninger med basis i NLFs konjunkturundersøkelse viser at våre medlemsbedrifter alene trenger 15 000 nye sjåfører fram mot 2030, dersom de skal utføre en like stor andel av det framtidige transportarbeidet som i dag. Vi kan også slå fast at denne utfordringen ikke kan løses ved å rekruttere sjåfører fra andre land. Hele Europa sliter med sjåførmangel i mer eller mindre like stor grad. Derfor er det avgjørende at NLF sammen med myndighetene tar kraftfulle grep for å løse dette ved å rekruttere sjåfører i Norge.

For å jobbe mot målet om en bærekraftig transport krever NLF:

At det tillates økte totalvekter på eksisterende bilpark
At arbeidet med å fjerne flaskehalser for modulvogntog intensiveres
At myndighetene tar grep for å sikre transportnæringen tilgang til bærekraftig HVO
At eventuelle nye incentivordninger for å skape et marked for ny, klimavennlig teknologi sikrer at også små aktører kan benytte seg av dem
At rekrutteringen av lastebilsjåfører styrkes, spesielt blant kvinner
At det åpnes for lånekassefinansiering av yrkessjåførutdanningen for lastebilsjåfører
At landslinjene for logistikk- og transportfag styrkes