Meny
Lav politiker-tillit i ny undersøkelse Foto: NAF

Publisert
08.August.2019

Lav politiker-tillit i ny undersøkelse

Politikerne forstår ikke utfordringene på min hverdagsreise, svarer over halvparten en i ny NAF-undersøkelse. -Det er folk utenfor byene og de med de aller laveste inntektene som i minst grad føler seg forstått, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Dette kommer frem i NAFs Trafikantbarometer, en fersk undersøkelse fra NAF hvor 4000 personer har svart på spørsmål om sine hverdagsreiser.  

På landsbasis er det kun 20 prosent som sier seg enig eller svært enig i påstanden «Politikerne forstår hvilke utfordringer jeg har på mine hverdagsreiser». Andelen som svarer uenig eller svært uenig er 51 prosent.  

-Dette er et tydelig signal til politikerne at de må ta folks utfordringer på alvor. Det er et tankekors at de med aller lavest inntekt i mindre grad føler seg forstått enn andre, sier Ryste.  

Politikerne må i større grad ta hensyn til folks behov når de avgjør saker om samferdsel og transport. Bompengerog drivstoffavgifter, men også prisen på månedskort på tog og buss er eksempler på saker der politikernes beslutninger griper rett inn i hverdagen og lommeboka til folk, kommenterer Ryste.  

Ungdom mest positive

Undersøkelsen viser at ungdom og folk i storbyene i større grad føler at politikerne forstår hvor skoen trykker. De under 30 år har større tiltro enn de eldre til politikerne: Tjueåtte prosent er positive, mot kun 19 prosent i aldersgruppene 30-44 år og 45-59 år.  

Også byfolk er mer fornøyde enn de i distriktene med politikernes innsats. I storbyene sier 26 prosent seg enig i at politikerne forstår deres utfordringer, mot 20 prosent i mindre byer og 18 prosent i bygde-Norge.  

Folk vil ha mer kollektiv og bedre vedlikehold

Folks tilbakemelding på hva de ønsker at politikerne skal prioritere er klar: 62 prosent mener kollektiv bør være en prioritet47 prosent vedlikehold av eksisterende veier og 36 prosent svarer mer satsning på jernbane. Trettitre prosent vil ha mer satsning på sykling, mens kun 27 prosent svarer at de ønsker politikerne skal prioritere utbygging av nye veier.  

I byene snakker politikerne mye om nettopp kollektiv, som er det folk vil ha. Så det er mer synlig at de gjør noe med problemet. Det kan være med å forklare den noe høyere tiltroen til politikerne i urbane strøk. I distriktene, hvor veivedlikehold er så viktig, opplever folk at veiene smulder opp, men ingenting blir gjort. Da er det ikke rart at folk mener politikerne ikke forstår deres utfordringer, sier Ryste.  

– Vi ser også i årets undersøkelse at oppslutningen rundt de store nye veiprosjektene er synkende. Det er viktigere for folk at kollektivtilbudet er bra og at veien er trygg og godt vedlikeholdtavslutter Ryste.  

Spørsmål:Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn: Politikerne forstår hvilke utfordringer jeg har på mine hverdagsreiser. 

By/land 
  Storby  By  Land  Total 
Svært enig  1 %  1 %  2 %  1 % 
Enig  25 %  19 %  16 %  19 % 
Uenig  26 %  28 %  30 %  28 % 
Svært uenig  19 %  23 %  26 %  23 % 
Vet ikke  27 %  28 %  26 %  27 % 

 

 

Livsfaser 
  Studenter/unge  Voksne med hjemmeboende barn under 15 år  Voksne uten hjemmeboende barn  Pensjonister 
Svært enig  1 %  2 %  1 %  1 % 
Enig  25 %  17 %  19 %  19 % 
Uenig  37 %  28 %  28 %  28 % 
Svært uenig  13 %  26 %  26 %  18 % 
Vet ikke  24 %  26 %  25 %  34 % 

 

 

Inntekt 6-delt 
Lavest  Lav  Middel 1  Middel 2  Høy  Høyest 
2 %  2 %  1 %  2 %  2 %  1 % 
18 %  17 %  21 %  22 %  19 %  25 % 
30 %  25 %  31 %  26 %  30 %  30 % 
26 %  27 %  20 %  22 %  21 %  20 % 
24 %  28 %  26 %  28 %  27 %  23 % 

 

Spørsmål: Av de følgende ulike tiltakene, hva mener du er viktigst at politikere prioriterer? (flere svar mulig)  

  Storby  By  Land  Total 
Satsing på kollektivtransport   78 %  59 %  55 %  62 % 
Bedre tilrettelegging for sykling   40 %  33 %  29 %  33 % 
Mer satsing på jernbane    39 %  33 %  37 %  36 % 
Vedlikehold av eksisterende veier  36 %  46 %  53 %  47 % 
Tilrettelegge for miljøvennlige biler  23 %  22 %  21 %  22 % 
Utbygging av nye veier   20 %  25 %  32 %  27 % 
Bedre tilrettelegging for fotgjengere  16 %  17 %  12 %  14 % 
Utbygging av ferjetilbudet  5 %  4 %  3 %  4 % 
Vet ikke   1 %  6 %  4 %  4 %