Meny
Markedstilpasser planene for Holmen godsterminal Terminalen på Holmen i Drammen er et eksempel på effektivt samspill mellom sjø og bane. Foto fra 2017: Anne Mette Storvik / Bane NOR

Publisert
21.February.2020

Markedstilpasser planene for Holmen godsterminal

Etter innspill fra godsaktørene foreslår Bane NOR å nedjustere utbyggingsplanene for Holmen godsterminal. I 2017 og 2019 kom bransjen med tydelige bekymringsmeldinger om de opprinnelige utbyggingsplanene for godsterminalen i Drammensfjorden. Vår siste markedsvurdering er gjort etter samtaler med aktørene i godsnæringen.

– Vi ser fortsatt behov for å utvikle Holmen godsterminal, men våre investeringer må stå i stil med markedsbehovet. Ved å tilpasse utbyggingsplanene for Holmen kan vi gjøre en betydelig besparelse og samtidig opprettholde tilstrekkelig kapasitet for den forventede veksten i godstrafikken, sier Oskar Stenstrøm, godsdirektør i Bane NOR.

Viktig for godsnæringen

– Holmen er et foregangseksempel på effektivt samspill mellom sjø og bane. Derfor planlegger vi å gjøre investeringer på terminalen i årene som kommer, sier Stenstrøm.

Bane NOR skal ruste opp og forberede godsterminalen for fremtidig vekst i godsvolumet. Samtidig skal vi tilrettelegge for overføring av bilhåndtering fra Brakerøya, der deler av jernbanen må vike for bygging av et nytt sykehus.

I praksis betyr dette vesentlige investeringer blant annet i jernbanespor, elektrisk anlegg og nytt signalsystem. 

Vurderer alternativer for vognlast

For å imøtekomme behovet for håndtering av vognlast (stykkgods som fraktes i lukkede jernbanevogner) som i dag pågår i Drammensområdet, vurderer Bane NOR å tilrettelegge for dette andre steder. En ny vognlastterminal må tilby fleksibilitet og muligheter for videre transport, noe som bidrar til å styrke konkurransekraften til jernbanen. Dette vil også være i tråd med behovet fra godsnæringen.

I all hovedsak ankommer ikke vognlast sjøveien, slik tilfellet er for containere, bilimport og bulk. Derfor er ikke behovet for vognlasthåndtering på Holmen så stort som tidligere antatt. En eventuell flytting av vognlasthåndtering fra Drammensområdet vil bidra til å redusere belastningen av veinettet og jernbanen i og rundt Drammen.

– Vi har ennå ikke landet på en ny lokasjon for vognlasthåndtering, men har samtaler med godsaktørene om ulike alternativer. Flere aktører har meldt sin interesse for å benytte seg av en ny vognlastterminal dersom denne tilbyr større fleksibilitet og muligheter, sier Oskar Stenstrøm.

Fakta om Holmen godsterminal

Drammen havn mellom Bragernes og Strømsø i Drammensfjorden tar hvert år imot hundre tusen biler, tretti tusen containere som ankommer sjøveien. En femtedel sendes videre via jernbanen. I tillegg håndteres inntil fire tusen jernbanevogner med i hovedsak stykkgods (vognlast) via Nybyen.

Modernisering av Holmen godsterminal er berammet i en avtale mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR. I utgangspunktet er det godsnæringens forventede aktivitet og volumer som definerer behovet for jernbanetransport, og dermed hvor stor fornyelsen på Holmen bør være.

Dette behovet må likevel vurderes i lys av andre faktorer som fremtidig kapasitet på jernbanen og veinettet i området, tilgjengelige arealer på dagens og fremtidig terminal samt lengde på byggeperioden og konsekvenser denne har for godsselskapene.

  • I 2019 ble det fraktet cirka 12 000 TEU-containere samt 9 100 bilvogner på jernbanen til og fra Drammensområdet.
  • Kapasiteten for godstog til og fra Holmen er direkte avhengig av antall persontog som trafikkerer på jernbanen i området.
  • Jernbanen mellom Drammen og Oslo S har den høyeste togtrafikken i landet.
  • Jernbanesporene på Holmen er begrenset til 180 meter. Dette fører til at de lange godstogene må deles i tre inne på terminalen. Dette gir større kostnader for godsselskapene.