Meny
Megatrender vil påvirke framtidens transportsystemer Illustrasjon: Shutterstock

Publisert
21.June.2021

Megatrender vil påvirke framtidens transportsystemer

Digitalisering, ny teknologi, sosiale trender og klimaendringer vil påvirke framtidens person- og godstransport.

En ny TØI-rapport har sett på hvordan store megatrender vil påvirke framtidens person- og godstransport, særlig i urbane områder, og drive fram radikale innovasjoner i transportsektoren. De store driverne vil være teknologisk utvikling, sosiale endringer samt miljø- og klimatrender.

Digitalisering, ny teknologi og smart mobilitet

Digitalisering og ny teknologi er sentral i all transport og har allerede ført til banebrytende endringer både i person- og godstransport. Digitalisering er en motor i den pågående utviklingen av mobilitet som en tjeneste (MAAS) og bilprodusenter selger ikke lenger biler, men mobilitet. Trenden vil forsterkes i årene fremover med videreutvikling av digitale plattformer, dele-mobilitet, mobilitet som en tjeneste (MAAS), e-logistikk, intelligente transportsystemer (ITS), sammenkoblede biler (connected cars) og selvkjørende biler.

Spesielt vil smarte biler (sammenkoblede og selvkjørende) i kombinasjon med utviklingen innen kunstig intelligens, elektrifisering av bilparken og mer utbredt delingsøkonomi føre til en mer effektiv, tryggere, tilgjengelig og inkluderende mobilitet. Før man kan utnytte hele potensialet som ligger i smart mobilitet er man nødt til å løse både teknologiske begrensninger og skape tillit, samt etablere tiltak knyttet til regulering.

Sosiale trender

Etterspørsel etter personlig mobilitet og godstransport de neste tiårene vil påvirkes av sosiale trender knyttet til urbanisering og demografiske skift, endringer i arbeidsmarkedet og forbrukerpreferanser.

På en side kan urbanisering føre til økt etterspørsel etter kollektivtransport, mer gange og bruk av sykkel i indre bykjerne, men mer bilbasert transport i den større byregionen. Flere eldre vil trolig øke etterspørselen etter transporttjenester, men dagens og morgendagens eldre vil sannsynligvis ha et annet reisemønster enn tidligere årskull. Mer hjemmekontor, fjernarbeid og netthandel vil kunne endre forbrukeratferd og bidra til andre krav til etterspørsel etter både person- og varetransport.

Det er imidlertid komplekse relasjoner mellom IKT og transport og mellom ny teknologi og menneskelig atferd. Derfor er det vanskelig å forutsi hvordan disse endringene vil påvirke transportbehovet både på kort og lang sikt. Det man med rimelig sikkerhet kan si er at man kan forvente et stadig mer digitalisert og fleksibelt transportsystem i årene som kommer.

Klimaendringer og miljø

Klimaendringer og miljø vil også ha stor betydning for hvordan etterspørselen etter transport vil utvikle seg i årene som kommer. Transportsystemet påvirkes direkte av fysiske endringer, som ekstremvær. Samtidig er transportsystemet også indirekte sårbart på grunn av egen kompleks teknologi og fordi det er tett sammenkoblet med annen kritisk infrastruktur, slik som elektrisitet og IKT-systemer.

Klimaendringer krever at transportsystemene blir mer robuste og motstandsdyktige. Nye teknologiske og samfunnsmessige innovasjoner som er basert på digital teknologi, som delt mobilitet og mobilitetsplattformer, kan bidra til mer bærekraftige transportsystem.

Rapporten er en del av DIGMOB-prosjektet og er finansiert av Norges forskningsråd.

Rapport: Endringer og utfordringer i framtidig transport. TØI-rapport 1840/2021. Forfattere: Ove Langeland, Magnus Andersson, Bjørg Langset Flotve