Meny
Mer effektiv håndheving av brudd på kabotasjereglene

Publisert
25.May.2021

Mer effektiv håndheving av brudd på kabotasjereglene

– Regjeringen er opptatt av like konkurransevilkår i veitransporten. Dette gjelder både norske og utenlandske transportører. Likevel ser vi at disse reglene ikke blir overholdt. Vi ønsker derfor en mer effektiv håndheving av kabotasjereglene gjennom økt bruk av overtredelsesgebyr og at Statens vegvesen kan ilegge gebyr på stedet i større grad enn i dag. Vi mener dette vil føre til at flere etterlever regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender Statens vegvesen på høring forslag til endring i yrkestransportloven og forslag til ny forskrift om overtredelsesgebyr. Forslagene gjelder i hovedsak brudd på kabotasjereglene. Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der transportøren hører hjemme.

Overtredelsesgebyr er et fleksibelt og effektivt sanksjonsmiddel

Både Stortinget og regjeringen ønsker økt bruk av overtredelsesgebyr som reaksjon ved mindre alvorlige overtredelser av regelverket. Formålet med forslagene er å styrke politiet og Statens vegvesen sin kontroll- og tilsynsfunksjon med et fleksibelt og effektivt sanksjonssystem som skal stimulere til overholdelse av yrkestransportlovgivningen. Utilstrekkelig håndhevelse kan føre til konkurransevridninger i næringen.

– Dette forslaget sikrer en mer effektiv oppfølging av brudd på kabotasjeregelverket. Det vil være en effektiv håndheving med allmennpreventiv effekt, ved at det ilegges en reaksjon på overtredelsen med en gang den avdekkes og at den som må betale er transportselskapet og ikke sjåføren. Dette vil kunne gi bedre etterlevelse av regelverket og bidra til lik konkurranse, samt bedre trafikksikkerheten, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen har nylig også innført overtredelsesgebyr for blant annet brudd på kjøre- og hviletidsreglene i vegtrafikkloven. Disse reglene trer i kraft fra 1. september 2021.