Meny
Mer effektiv og sikker sjøfart

Publisert
30.November.2018

Mer effektiv og sikker sjøfart

Gjennom tre år har EfficienSea 2 hatt som mål å utvikle løsninger som kan bidra til å etablere felles digitale standarder i den maritime verden. Det er etablert MCP, en sky-basert plattform som gjør det mulig for aktører i den maritime sektoren å dele data og kommunisere mer effektivt.

Prosjektet, som ble avsluttet i april 2018, har omfattet 32 partnere fra 12 land og har blant annet fokusert på digital infrastruktur til sjøs, digital sikker informasjon fra myndighetene og å lette administrative byrder for industrien gjennom autonom teknologi. Danmark har ledet prosjektet.

– Gjennom de siste tre årene har det EU-finansierte prosjektet EfficienSea2 søkt å skape og implementere innovative og smarte løsninger for effektiv, sikker og bærekraftig trafikk på sjøen. Vi har fokusert på globalt samarbeid og mer bruk av delte IT-standarder i maritim digitalisering, forteller Christopher Saarnak i en pressemelding. Saarnak var prosjektleder for EfficienSea2 og seniorrådgiver ved Søfartsstyrelsen i Danmark.

Fra starten med EfficienSea2 har MCP (Maritime Connectivity Platform) vært en sentral brikke for innovasjon i prosjektet. MCP har utviklet seg fra en ide om et digitalt maritimt kommunikasjonsrammeverk til å bli en anvendbar plattform for å dele og finne pålitelige tjenester.

– MCP er en konnektivitetsplattform – ikke en sky for datalagring, sier Saarnak.

Standarder effektiviserer operasjonene

Kystverket var prosjektdeltager i EfficienSea, mens de har fulgt med på utviklingen i EfficienSea2.

– Vi har i denne tiden samarbeidet blant annet med det svenske Sjöfartsverket om STM (Sea Traffic Management Validation Project), som også er tilknyttet EfficienSea2. Her bruker vi MCP, sier senioringeniør John-Morten Klingsheim i Kystverket.

Sjømenn bruker verdifull tid på utdaterte og ustandariserte prosesser, tid som kunne vært bedre anvendt til skipsnavigering.

– Christopher Saarnak

Det blir økt press på å utvikle internasjonale standarder. Kystverket er med på å utvikle noen, og når det kommer nye standarder blir de tatt i bruk når de er godt egnet. Digitalisering er viktig for hvilket format meldinger kommer på og hvordan de distribueres.

– Digitaliseringen gjør ikke bare informasjonsbehandlingen enklere, det endrer heler måten vi jobber på. Sanntidssystemer kan gi nøyaktig informasjon om når skip ankommer havner. Da kan man planlegge lasting og lossing mer presist, sier Klingsheim.

Mange sluttbruker-tjenester har også blitt testet av sjøfolk med hjelp fra eksperter i menneske-maskin interaksjoner. Disse tjenestene har blitt opprettet med vekt på standardisering og harmonisering, og EfficienSea2-partnere har kunnet utvikle mange av dem ved å bruke IHO S-100 standard for hydrografiske data. Fokus på standardisering gjør det enklere for tjenesteleverandører over hele verden å nyttiggjøre arbeidet med individuelle tjenester.

Sluttfokus på EfficienSea2 har vært å redusere administrative byrder sjøfolk opplever daglig. BIMCO har ledet arbeidet som har sett på hvordan rapporteringen fra skip til land kan forenkles, og partnere har opprettet en maritime rapporteringsmodell som kan redusere den administrative arbeidsbelastningen med 80 %.

– Sjømenn bruker verdifull tid på utdaterte og ustandariserte prosesser, tid som kunne vært bedre anvendt til skipsnavigering. Dette gjelder også kommunikasjon angående faresignaler og værmeldinger, sier Saarnak.

– For å oppnå en sammenkoblet maritime verden har EfficienSea2 også sett på fysisk infrastruktur som forbinder skip i dag. Arbeidet har dekket alt fra hvordan systemer ombord på skip utveksler data til hvordan en solar storm potensielt kan forstyrre kommunikasjonen, forteller han.

Arbeidet vil fortsettes

Mange av resultatene fra EfficienSea2 vil kunne brukes i e-Navigation, der videreføres prosjektet i samarbeid med det koreanske SMART Navigation Project – som vil få en ledende koordinerings rolle med MCP.

e-Navigation er et globalt konsept utviklet i regi av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å legge til rette for digital, automatisk og sømløs utveksling av informasjon mellom skip og mellom skip og myndigheter. I Norge er det Kystverket og Sjøfartsdirektoratet som legger til rette for praktisk utvikling av nasjonal e-navigasjon.

EfficienSea2 har jobbet med løsninger på svært ulike modenhetsnivå. Noen løsninger er fortsatt et stykke unna å være operasjonelle, mens andre er umiddelbart anvendbare.

– Praktisk talt alt som er påbegynt i EfficienSea2 vil bli tatt hånd om av kyndige folk, sier Saarnak.

Alle prosjektpartnere har begynt å bruke resultatene, og de har laget spesifikke planer for hvordan de skal nyttiggjøre seg sin deltagelse i prosjektet.

Digitaliseringen gjør ikke bare informasjonsbehandlingen enklere, det endrer heler måten vi jobber på.

– John-Morten Klingsheim

– Det er svært oppmuntrende å se at våre partnere i privat sektor ser en kommersiell levedyktighet i løsninger fra dette prosjektet, sier Saarnak.

– I de kommende årene, når privat industri, myndigheter og internasjonale organisasjoner jobber sammen for maritim digitalisering vil EfficienSea2 være naturlig sted for å se etter inspirasjon og verktøy, sier han.

Når det gjelder maritim teknologi ønsker Kystverket å være i front, og vi prøver gjerne ut nye digitale løsninger.

– Jeg vil si norsk maritim sektor er fremoverlent i så måte. Vi har lange tradisjoner med kystfart, og vi har fått en godt utviklet olje- og gassindustri. I tillegg har vi kompetansemiljø som NTNU, så alt ligger til rette for at vi fortsatt skal være i forkant av utviklingen, sier Klingsheim.

Fakta

EfficienSea2 i tre år vært en del av EU-programmet Horizon 2020, med et totalbudsjett på € 11 455 000, og med EU-garanti på € 9 795 318. Prosjektet har omfattet 32 partnere fra 12 land som har jobbet for å utvikle digital infrastruktur til sjøs. EfficienSea2 har fokusert på Østersjøen og Arktiske farvann, men har lagt til rette for global utrulling av e-Navigasjons løsninger.