Meny
Miljødifferensiering innføres til høsten

Publisert
28.July.2017

Miljødifferensiering innføres til høsten

Kjører du lett eller tungt? Er motoren ny eller gammel? Prisen i bomringen skal bestemmes av typen kjøretøy, hvor mye de forurenser og når på døgnet du passerer bommen.

16. juni vedtok Stortinget å endre veglova og vegtrafikkloven som åpnet opp for spesielle ordninger for bompengeinnkreving i byområder. Formålet er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse ved å dempe veksten i personbiltransporten og øke antallet som reiser kollektivt eller som bruker sykkel og går.

Det kan også være et mål å få flere til å bytte til bil med nullutslipp. Inntekten kan som før gå til bygging av veg og bane og drift av kollektivtjenester.

[factbox id=”1″]

For trafikanter i Oslo, hvor ordningen innføres til høsten, betyr innføringen av miljødifferensiering at takstene for bompengepasseringer blir bestemt av hvilke typer kjøretøy vi bruker, hvor stor grad av forurensning bilene påfører lufta og når på døgnet vi kjører bil. Wikipedia definerer differensiering som «en utvikling av forskjeller mellom grupper og mellom spesialiserte funksjoner og roller».

Hva går miljøtiltakene ut på?

– Vi skal innføre et nytt takstsystem med tids- og miljødifferensiert bompenger. Det vil si at vi innfører en klassedeling av kjøretøy ut fra om de er tunge eller lette, om de har nullutslipp, er Euro VI eller Pre-Euro VI, eller om de bruker for eksempel diesel, bensin, gass eller etanol, sier Pål Rosland, som har ansvaret for miljøforvaltning i Seksjon for trafikkforvaltning i Vegdirektoratet.

Det er med andre ord miljøeffekten av utslippene fra drivstoffet som avgjør hvilken takst hver enkelt skal betale.

– I tillegg skal det innføres rushtidsavgift i perioder der trafikken og luftforurensningen er størst, forteller Rosland.

Han sier Oslo kommune også planlegger lavutslippssone for tunge biler fra november i år.

Skal tre i kraft 1.oktober

Lovhjemmelen til å innføre miljødifferensiering skal, etter planen, tre i kraft fra og med 1. oktober i år. Det innebærer, blant annet, omfattende endringer i det tekniske systemet som skal håndtere betaling gjennom AutoPASS-systemet. Ifølge prosjektleder Geir Kjønigsen, skal systemet, etter planen, være teknisk klart til å driftsettes 1.oktber.

Det vurderes nå hvordan brukerne skal informeres om de ulike takstgruppene.  Det gjelder blant annet bruk av varslingslys, informasjonstavler på hovedveger før bomsnitt og hvilke type takstskilt som skal benyttes.