Meny
Nå kan du søke midler til lokale trafikksikkerhetstiltak i 2020

Publisert
27.February.2020

Nå kan du søke midler til lokale trafikksikkerhetstiltak i 2020

– Å sørge for god trafikksikkerhet er noe av det viktigste jeg gjør som samferdselsminister. Men i dette arbeidet må vi alle bidra, og lokalt engasjement er svært viktig. Med tilskuddsordningen for lokale trafikksikkerhetstiltak ønsker regjeringen å bidra til å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, interessegrupper, kommuner og andre lokale aktører, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I 2020 deler Samferdselsdepartementet ut fire millioner kroner til lokale trafikksikkerhetstiltak.

Søknadsfristen er 1. april 2020.

Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er viktig

Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Lokale initiativ og bidrag er svært viktige om vi sammen skal klare å redusere tallet på omkomne og skadde i trafikken. Alle som har et godt lokalt prosjekt som kan gjøre trafikkhverdagen tryggere, oppfordres til å søke om midler.

I vurderingen av søknadene blir følgende vektlagt:

 • Om tiltaket bidrar til det nasjonale målet om reduksjon av drepte og hardt skadde i trafikken.
 • De som søker må ha kunnskap om lokale trafikksikkerhetsutfordringer og -behov, og forståelse for hvilke målgrupper, eller ulykkestyper tiltaket retter seg mot.
 • Det blir lagt vekt på om prosjektet er basert på samordnet innsats fra flere aktører.
 • Tiltak rettet mot barn og ungdom blir prioritert, i tillegg til prosjekt som stimulerer til stor grad av egenaktivitet og frivillig arbeid.

Tildelingskriterier

Alle kan søke om tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak. Tilskuddsordningen er likevel ikke ment til å finansiere tiltak knyttet til lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon. Ordningen er heller ikke ment å finansiere større kommunale prosjekter. Konkrete lokale tiltak som bidrar til å nå målene for ordningen vil derfor bli prioritert.

Søknaden skal som et minimum inneholde opplysninger om

 1. søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
 2. målet for det lokale trafikksikkerhetsprosjektet, herunder hvilke lokale utfordringer og målgrupper tiltaket retter seg mot
 3. forventet resultat
 4. plan for gjennomføringen av tiltaket, aktiviteten e.l. med virkemidler, samarbeidspartnere og tidsrammer
 5. budsjett for tiltaket, herunder en finansieringsplan der det spesifiseres hvilke kostnader som er forbundet med prosjektet, hvilke kostnader tilskuddet skal dekke, hva søker selv skal bidra med, samt spesifisert bidrag fra eventuelle andre aktører
 6. informasjon om og eventuelt i hvilket år søkeren tidligere har mottatt tilskudd fra Samferdselsdepartementet
 7. hvilke beløp søkeren har søkt om fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder.

Søknader som ikke inneholder disse kravene vil ikke bli vurdert.

Som en hovedregel er øvre grense for tildeling av tilskudd 500 000 kroner. Tilskuddsordningen er ikke rettighetsbasert. Søker har derfor ikke krav på tilskudd selv om alle vilkår er oppfylt.

Tilskudd skal som en hovedregel benyttes i 2020.

Søknader blir behandlet først etter utløp av søknadsfristen. Siste frist for å søke for 2020 er 1. april.

Søknaden skal sendes til Samferdselsdepartementet.

Se hvilke tiltak som ble tildelt midler i 2019 her.