Meny
Nær 120 millioner tonn gods i første halvår

Publisert
01.November.2018

Nær 120 millioner tonn gods i første halvår

Norske lastebiler fraktet 116,9 millioner tonn gods innenlands og 2,5 millioner tonn utenlands i første halvår 2018.

Det totale transportarbeidet utgjorde 10,2 milliarder tonnkilometer, 3,4 prosent mindre enn i første halvår 2017. Av dette utgjorde turer innenlands 9,0 milliarder tonnkilometer, mens utenlandske turer utgjorde 1,2 milliarder tonnkilometer, viser statistikken over godstransport.

Økning i transportmengden i 2. kvartal

Tonn transportert i Norge og til og fra utlandet økte med 7,8 prosent i 2. kvartal i år sammenliknet med 2. kvartal i 2017 og utgjorde 62,3 millioner tonn. Det samlede transportarbeidet gikk ned med 4,4 prosent i den samme perioden, viser statistikken over frakt med norske lastebiler. Dette tilsvarer 4,9 milliarder tonnkilometer.

Hver tredje tur uten last

Trafikkarbeidet ved kjøring innenlands var på 443 millioner kilometer i 2. kvartal i år. Utenlands kjørte norske lastebiler 35,2 millioner kilometer. 31,0 prosent av kjørelengden i Norge i 2. kvartal i år var tomkjøring, altså kjøring uten last på bilen. Godssammensetningen på utenlandsturene er som regel en annen enn ved kjøring i Norge, og tomkjøringsandelen er vanligvis klart mindre på utenlandsturene. Men i 2. kvartal 2018 var tomkjøringsandelen på utenlandske turer nesten 30 prosent.

Massetransporten er dominerende nasjonalt

Det er transport av stein, grus, sand og jord med videre som dominerer de innenlandske transportene, målt i tonn. Massetransporten utgjorde 34,3 millioner tonn i 2. kvartal 2018, tilsvarende hele 56 prosent av den totale transporterte mengden innenlands. Bearbeidede varer og stykkgods utgjorde 10,5 millioner tonn, tilsvarende en andel på 17,2 prosent. Nærings- og nytelsesmidler utgjorde 8,6 millioner tonn, tilsvarende 14,1 prosent.