Meny
Ny analyse: Sterk vekst i grønn maritim næring Illustrasjon: Ulstein Verft

Publisert
22.August.2019

Ny analyse: Sterk vekst i grønn maritim næring

Omsetning i teknologier som reduserer utslipp av klima- eller miljøskadelige gasser innen maritim næring har tredoblet seg de siste fem årene, til 28 milliarder kroner i 2018. Rekordomsetningen la grunnlag for omtrent 8 000 arbeidsplasser i maritim næring fjor.

Det er første gang en slik kartlegging er gjort i Norge. Analysen er gjennomført av Menon Economics på oppdrag for Eksportkreditt Norge, Enova, NCE Maritime CleanTech og Norges Rederiforbund.

Målet med kartleggingen har vært å presentere status for salg, eksport og investeringer innen grønn maritim, samt å skissere muligheter for ytterligere vekst. Selv om tallene er svært positive, går omstillingen likevel for sakte for å nå norske utslippsmål.

– Det er gledelig å se at den grønne omsetningen er i vekst. Men analysen viser også at omstillingen går altfor sakte til at vi klarer å nå målet om 50 % utslippsreduksjon innen 2050. Vi må få opp tempoet, og det er viktig at norske myndigheter bidrar å sette fart på omstillingen gjennom å være en pådriver for strengere miljøreguleringer og miljø-/klimavekting i offentlige anskaffelser, sier Hege Økland, daglig leder i den maritime industriklyngen NCE Maritime CleanTech.

Kartleggingen viser at maritim nærings grønne omsetning – det vil si bruk av teknologier som fullstendig, vesentlig eller noe reduserer utslipp av klima- eller miljøskadelige gasser – har tilnærmet tredoblet seg fra 2014 til 2018, fra 9,3 til 28 milliarder kroner. I tillegg investerte norske rederier i 2018 mer enn fem milliarder kroner i fartøy og teknologier som bidrar til å redusere utslipp.

Det er verdt å merke at disse tallene er minimumsoverslag, ettersom omsetning og investeringer som rederiene foretar for å gjøre flåten mer energieffektiv er utelatt fra undersøkelsen. Det samme er investeringer i landstrøm i offentlige og private havner. Om disse investeringene hadde vært tatt med, ville omsetnings- og investeringstallene vært betydelig høyere.

– På veien mot lavutslippssamfunnet må fremtidens sjøtransport bli tilnærmet utslippsfri. Norge er med sin komplette verdikjede spesielt godt rustet til å ta en viktig posisjon på dette området, noe som gjør omstillingen i maritim sektor globalt til en stor industriell mulighet for oss. Veksten som denne kartleggingen viser er gledelig, og rimer godt med vår egen erfaring med markedet som viser en imponerende strøm av innovative initiativ i den maritime næringen, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Verden trenger norsk teknologi

Av den grønne omsetningen fra maritim sektor på 28 milliarder kroner stod norske verft for størst andel med åtte milliarder kroner i 2018. Utstyrsprodusenter, offshorerederiene og de teknologiske tjenesteleverandørene stod for henholdsvis fem, fire og fire milliarder kroner av omsetningen i 2018.

Blant norske rederiers investeringer på fem milliarder kroner i fartøy og teknologier som reduserer utslipp finner man installasjon av batteripakker til hybridskip, bygging av offshore vind-fartøy, ombygging til eller bygging av LNG-drevne skip, samt installasjon av såkalte scrubbere – teknologi som renser eksosutslipp fra skip.

Totalt gav grønn omsetning og investeringer i 2018 en direkte sysselsettingseffekt på nærmere 8 000 ansatte, hvorav størst effekt hos verftene hvor grønn omsetning la til rette for over 2 000 arbeidsplasser. Indirekte sysselsettingseffekter gjennom maritim nærings kjøp av varer og tjenester fra andre bransjer er ikke inkludert i tallene. Den reelle sysselsettingseffekten er altså enda større.

– Den norske maritime klyngen er godt posisjonert for å utvikle produkter hele verden vil etterspørre, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

– Det er ingen tvil om at den maritime næringen i Norge har opparbeidet seg unik kunnskap innen utvikling og implementering av ny grønn teknologi. Dette er kunnskap som vil gi oss et viktig konkurransefortrinn når IMOs utslippsstrategi skal settes ut i live og hele den internasjonale flåten skal kutte utslippene med 50 prosent innen 2050, legger Solberg til.

Høy eksportgrad

Analysen viser også at omtrent 30 prosent – mer enn 8 milliarder kroner – av den grønne omsetningen kommer fra eksport. Rundt halvparten av eksporten kommer fra offshorerederiene, mens verft, teknologiske tjenester og utstyrsprodusenter står for omtrent 40 prosent av grønn eksport. Totalt eksporterer norsk maritim næring i dag for mer enn 200 milliarder kroner.

– Med økende fokus på utslippsreduksjon internasjonalt, kan en strategisk satsing på mer miljøvennlige løsninger bidra til å øke eksporten fra den norske maritime næringen vesentlig. At flere norske bedrifter i maritim næring har gått foran for å gjøre sin aktivitet mer miljøvennlig, gir bransjen et strategisk konkurransefortrinn og muligheter for nye arbeidsplasser og ytterligere verdiskapning. Vi skal gjøre vårt ved å jobbe tett med næringen og å tilby konkurransedyktig finansiering til kjøpere av norsk, grønn maritim teknologi, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

Eksportkreditt Norge tilbyr lånefinansiering til norske og internasjonale selskaper som kjøper produkter og tjenester fra norske eksportører.