Meny
Ny godskorridor Oslo-Palermo

Publisert
10.November.2015

Ny godskorridor Oslo-Palermo

I dag knyttes det norske jernbanenettet til en ny godskorridor i Europa. Nordmannen Bjørn Kristiansen er ny styreleder for Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor, forkortet ScanMed.

– En ny godskorridor på jernbane gjennom Europa med forgreining til Oslo gjør det mer attraktivt å velge bane når gods skal fraktes til og fra Norge. Den nye korridoren bidrar dermed til å styrke jernbanens konkurransekraft, sier Kristiansen, som til daglig er trafikk- og markedsdirektør i Jernbaneverket. Han legger til at nå bygges de nasjonale systemene gradvis ned, slik at det blir mulig å bestille kapasitet på ett og samme sted.

Oslo via Kornsjø

[img id=”1″]

I arbeidet med å lede korridoren, som også kalles Godskorridor 3, får nordmannen følge av svenske Lars Stenegard, som blir daglig leder. Stenegard har bakgrunn fra Trafikverket. EU fastsatte i 2010 at hele ni godskorridorer skulle opprettes. Forskriftsendringen innebærer at godskorridoren på jernbanen mellom Stockholm og Palermo via Malmø–København–Innsbruck–Verona utvides til Oslo via Kornsjø i Halden.

Høyere prioritet for gods

Det er styret for Scandinavian–Mediterranean Rail Freight Corridor som utarbeider tilbudet, og prosedyrer for koordinering av trafikkstyring langs korridoren.

Det legges opp til at internasjonale godstog skal få høyere prioritet enn i dag, men at gods- og persontrafikkens behov for prioritering skal balanseres. Økt koordinasjon mellom infrastrukturforvaltere på tvers av landegrenser skal dessuten sikre flere og bedre ruteleier for godstogene.

Mer gods på bane

[img id=”2″]

Målet med godskorridorarbeidet er å sørge for at godstogene skal blir høyere prioritert, slik at mer gods fraktes med tog.

– Alt som bidrar til å gjøre det mer attraktivt å velge jernbane for frakt av gods, er bra. Det store løftet for å få mer gods over på jernbane i Norge, er å bedre infrastrukturen. Men samarbeid som dette vil også ha betydning. Vi er svært fornøyd med at det er sørget for etablering av korridoren til Oslo og Norge, sier Kristiansen.