Meny
Nye tiltak for bedre lønnsomhet i Posten Norge

Publisert
23.October.2017

Nye tiltak for bedre lønnsomhet i Posten Norge

Konsernets omsetning i 3. kvartal var 5 807 mill. kroner, 2,1 prosent lavere enn 3. kvartal 2016. Organisk vekst hittil i år ble positiv med 0,4 prosent. Justert resultat (EBITE) ble i 3. kvartal 130 mill. kroner. Nedgangen på 27 mill. kroner mot samme kvartal i 2016 skyldtes hovedsakelig fall i brevolumene, noe dempet av resultatforbedringen innenfor segment Logistikk.

Resultatet er fortsatt ikke på et tilfredsstillende nivå og konsernet gjennomfører en rekke tiltak for å bedre lønnsomheten. Blant annet er det etablert et nytt logistikknettverk med 18 nye og moderne terminaler, mot tidligere 40. Felles terminaler for pakker og gods forenkler driften og gir større grad av samproduksjon og samkjøring.

– Det er oppløftende å se konsernets ambisjoner om nytt, fremtidsrettet logistikknettverk materialisere seg. Dette gir oss muskler og mulighet til å møte konkurransen fra internasjonale aktører, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

EBITE i 3. kvartal for segment Logistikk var 77 mill. kroner, en forbedring på 24 mill. kroner fra samme periode i fjor. Resultatutviklingen i den norske logistikkvirksomheten var fortsatt preget av lav markedsvekst, økt konkurranse og prispress. Gjennom kvartalet var det imidlertid tegn til markedsoppgang og etterspørselen fra privat netthandel økte. Sammen med vekst innen gods og ekspress bidro dette positivt til resultatet. Konsernets logistikkvirksomhet utenfor Norge viste solid resultatforbedring blant annet som følge av avvikling av ulønnsom virksomhet og vekst innen pakker og hjemlevering.

EBITE i 3. kvartal for segment Post ble 84 mill. kroner, en reduksjon på 28 mill. kroner sammenlignet med samme periode 2016. Fallet i adressert brevvolum fortsatte som følge av digitalisering hos kundene. Det var også redusert inntekt fra statlig kjøp av samfunnspålagte bedriftsøkonomisk ulønnsomme posttjenester.

– Postvirksomheten omstilles i stadig raskere tempo. Vi tilpasser oss nye brukerbehov og tar grep for at Norge skal ha et av verdens mest effektive posttilbud. Dette arbeidet vil fortsette, og det er helt nødvendig med økt handlingsrom for ytterligere omstillinger, sier Wille.

Fra årsskiftet endres A- og B-post til ett produkt med to dagers leveringstid som muliggjør betydelige effektiviseringer av driften og et mer miljøvennlig tilbud.

Sykefraværet i 3. kvartal ble 5,2 prosent, en reduksjon på 0,5 prosentpoeng fra samme kvartal i 2016. Sykefraværet siste 12 måneder var 5,9 prosent, en reduksjon på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende periode i 2016.

Bemanningen i konsernet per 3. kvartal 2017 var på 16 112 årsverk, 1 056 færre årsverk enn tilvarende periode i 2016.

Hovedtrekk hittil 2017 (hittil 2016)

Driftsinntekter: 17 959 MNOK (18 340)
Justert resultat (EBITE): 377 MNOK (378)
Driftsresultatet (EBIT): 416 MNOK (385)
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: -36 MNOK (249)
Avkastning på investert kapital (ROIC) per 30. september 2017: 8,8 prosent (8,3)

Hovedtrekk 3. kvartal 2017 (3. kvartal 2016)Driftsinntekter: 5.807 MNOK (5.934)
Justert resultat (EBITE): 130 MNOK (157)
Driftsresultatet (EBIT): 159 MNOK (102)
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: 18 MNOK (88)
Avkastning på investert kapital (ROIC) per 30. september 2017: 8,8 prosent (8,3)