Meny
Ønsker innspill til EU-forslag om en renere, tryggere og mer digitalisert veitransport

Publisert
29.May.2018

Ønsker innspill til EU-forslag om en renere, tryggere og mer digitalisert veitransport

– Det er positivt at EU retter mer oppmerksomhet mot trafikksikkerhetsarbeidet, der automatiserte og førerløse biler vil spille en større rolle framover. Selv om Norge her er et foregangsland, er det behov for felles regler om avansert trafikksikkerhetsutstyr i kjøretøy. I tillegg er det interessant at EU nå foreslår CO2-standarder for tunge kjøretøy. Dette kan bidra til å oppfylle klimaforpliktelsene og renere tungbiler på veiene. Nå ønsker vi innspill til behandlingen av de nye forslagene fra EU, sier statssekretær Tommy Skjervold.

EU-kommisjonen la i to omganger i 2017 fram del 1 og 2 av en ny, omfattende regelverkspakke på veiområdet – “Europe on the Move”. Med denne mobilitetspakken ønsker Kommisjonen å endre det europeiske transport- og mobilitetssystemet. Pakken omfatter en rekke tiltak, men det er spesielt sosiale forhold i veitransporten/kabotasje som er omstridt.

Del 3 av mobilitetspakken ble lagt fram 17. mai i år og omfatter blant annet flere lovforslag og handlingsplaner, med vekt på digitalisering, trafikksikkerhet og klima/miljø.

Trygg mobilitet

Sammen med meldingen om EUs veitrafikksikkerhetspolitikk for 2021-2030, fremmes det del 3 av mobilitetspakken forslag til endringer i veginfrastrukturdirektivet, som blant annet skal beskytte sårbare veibrukere og sikre bedre bruk av nye teknologier. Kommisjonen foreslår også ny “general safety”-forordning på trafikksikkerhetsområdet og en melding om automatisert transport.

Enkelte biler er allerede utstyrt med avansert trafikksikkerhetsutstyr. Kommisjonens forslag skal sikre at alle i Europa skal dra fordel av de teknologiske mulighetene som finnes. Kommisjonen går derfor inn for at alle nye bilmodeller som kommer på markedet skal ha elleve avanserte sikkerhetsfunksjoner innen tre år. I tillegg skal fire andre sikkerhetsfunksjoner introdusere noen år senere. Dette vil bidra til å styrke trafikksikkerheten i Europa.

Ren mobilitet

Kommisjonen introduserer nå for første gang CO2-standarder for tunge kjøretøy. Som et første steg foreslås det å introdusere CO2-standarder for de større lastebilene, som står for 65-70 prosent av utslippene fra tunge kjøretøy. Målene for 2025 og 2030 er at de gjennomsnittlige utslippene skal være redusert med henholdsvis 15 og 30 prosent sammenliknet med nivået i 2019. Disse standardene skal etter hvert introduseres for mindre lastebiler og busser.

For å bidra til reduserte utslipp, foreslår Kommisjonen også endringer i den aerodynamiske utformingen av lastebiler. Disse endringene skal også styrke trafikksikkerheten, forbedre sikten og sørge for bedre komfort for yrkessjåførene. EU-kommisjonen foreslår også endringer i regelverkene for merking av dekk og for felles metode for sammenlikning av priser på alternative drivstoff, samt en handlingsplan for batterier.

Digitalisering

Kommisjonen ønsker å bedre informasjonsutveksling i transporten. Det foreslås blant annet en ny forordning om elektroniske fraktdokumenter.

Videre prosess

Lovforslagene i del 3 av mobilitetspakken kan få konsekvenser for Norge som EØS-land, og Samferdselsdepartementet vil følge nøye med på den videre behandlingen av forslagene i EU-systemet. Forslagene vil bli behandlet av Rådet og Europaparlamentet, og innholdet kan derfor bli endret i løpet av beslutningsprosessen.

Samferdselsdepartementet ønsker skriftlige innspill til regelverksforslagene, og fristen er fredag 22. juni. Innspillene sendes til departementets postmottak på følgende e-postadresse: [email protected]