Meny
Ønsker krav om nullutslipp i offentlige anskaffelser også for tunge varebiler Foto: SD

Publisert
30.September.2022

Ønsker krav om nullutslipp i offentlige anskaffelser også for tunge varebiler

– For å nå klimamålene vi har satt oss under Paris-avtalen, er det helt avgjørende å redusere utslippene fra transportsektoren. Da er vi nødt til å ta i bruk en rekke virkemidler. Noe av det vi må gjøre, er i større grad å gå over til nullutslippskjøretøy der det er mulig. Her må offentlig sektor gå foran. Jeg vil derfor innføre krav om at alle nye tunge varebiler som anskaffes av det offentlige, skal være nullutslippsbiler fra 1. januar 2023, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Regjeringen har allerede innført krav til nullutslipp ved offentlige anskaffelser av personbiler fra 2022, og har innført krav til nullutslipp for lette varebiler fra 2023 og bybusser fra 2025.

Nå ønsker samferdselsministeren at kravene også skal gjelde for tunge varebiler fra 2023. Tunge varebiler defineres i denne sammenhengen som varebiler med en egenvekt på over 1785 kg, men under 3,5 tonn i tillatt totalvekt.

Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender Statens vegvesen i dag på høring forslag til endringer i forskrift om energi- og miljøkrav ved offentlig anskaffelse av kjøretøy til veitransport.

– Transportsektoren står for om lag en tredjedel av Norges klimagassutslipp, og om lag 60 prosent av de ikke-kvotepliktige utslippene. Det må vi ta på alvor. Med disse kravene anslår vi et utslippskutt på rundt 43 tusen tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2023-2030, sier Nygård.

Forslaget innebærer innføring av nullutslipp for tunge varebiler fra 1. januar 2023, sammen med en forenkling og tydeliggjøring av eksisterende forskrift. Blant annet foreslås det en innføring av rapporteringsplikt ved unntak fra miljøkravene, for eksempel hvis tilstrekkelig ladeinfrastruktur ikke er tilgjengelig.