Meny
Over 150 millioner til biogass

Publisert
31.January.2018

Over 150 millioner til biogass

Greve Biogass og VEAS får begge støtte av Enova for å bygge anlegg for biogassproduksjon. Det ble offentliggjort under Enovakonferansen i Trondheim.

– Biogass er sirkulærøkonomi i praksis og kan kutte klimagassutslipp i både transportsektoren og prosessindustrien. Skal Norge på sikt få et levedyktig marked for biogass, trenger vi industriell produksjon. Derfor er det gledelig at Greve Biogass og VEAS med støtte fra oss kan bidra til å bygge dette markedet videre, sier konstituert markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Greve Biogass dobler produksjonen

Greve Biogass utvider biogassproduksjonen ved Den Magiske Fabrikken i Tønsberg med en tredje produksjonslinje. Dette vil doble produksjonskapasiteten ved fabrikken slik at den årlig vil produsere over 20 millioner Nm 3 med oppgradert biogass (CBG) og flytende biogass (LBG). Fabrikken vil med dette erstatte over 20 millioner liter diesel og store mengder kunstgjødsel hvert år.

– Biogassen vil i hovedsak leveres til transportnæringen, i et marked som har økende fokus på bærekraftige transportalternativer. Produksjonen vil blant annet bidra til å sikre TINEs og Litras overgang til tunge kjøretøyer med flytende biogass. Dette understøttes videre av Skagerak Energi og Air Liquide sin satsing på infrastruktur for fylling av flytende biogass som drivstoff, sier daglig leder Andreas Gillund i Greve Biogass.

Råstoffet i produksjonen er organisk avfall fra landbruket og videreforedlingsbedrifter i regionen som blandes med store mengder fast og flytende husdyrgjødsel. Utvidelsen av anlegget støttes av Enova med 114 millioner kroner.

VEAS starter produksjon av biogass til transportformål

VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap) har Norges største renseanlegg, og håndterer avløpsvann fra sine eierkommuner Oslo, Bærum og Asker, samt deler av Røyken, Nesodden og Nittedal. Til sammen renser anlegget avløpsvann fra nærmere 700 000 personer. I dag utnyttes rågass som dannes fra avløpsslammet til å produsere strøm og varme til eget bruk på anlegget. Nå skal VEAS oppgradere biogass til en slik kvalitet at den kan brukes som drivstoff.

– Dette er en merkedag for oss på VEAS! Den betydelige støtten fra Enova er helt avgjørende for at vi skal få bygget et nytt produksjonsanlegg for flytende biogass. Ved full drift vil vi hvert år kunne produsere biogass som tilsvarer ca. 6 millioner liter diesel. Samtidig reduserer vi klimagassutslipp på mer enn 15 000 tonn CO 2-ekvivalenter per år. Dette gjør virksomheten vår klimanøytral når vi kommer i full produksjon, og er helt i tråd med strategien vår der nettopp energi er nevnt som ett av våre satsingsområder, sier administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink hos VEAS

Enova støtter prosjektet med 37,5 millioner kroner. Prosjektet har en total kostnadsramme på rundt 130 millioner kroner.