Meny
Overføring av gods fra veg til sjø og bane krever økonomiske virkemidler Illustrasjon: TØI

Publisert
30.August.2019

Overføring av gods fra veg til sjø og bane krever økonomiske virkemidler

Det er mulig å overføre gods fra veg til sjø og bane dersom man er villig til å bruke økonomiske virkemidler.

Overføring av gods fra veg til sjø og bane er et politisk mål i mange europeiske land, inkludert Norge. Realiteten er imidlertid at vegtransporten stadig styrker sin stilling.

I en ny studie har TØI sammen med Sitma AS analysert ulike mulige virkemidler for godsoverføring fra veg til sjø og bane i et nordisk perspektiv. Dette er gjort ved å studere en rekke framtidsscenarioer bestående av ulike godsoverføringstiltak, slik som økt bruk av støtteordninger og avgifter, økt nordisk samordning og infrastrukturtiltak. Effektene er simulert ved hjelp av Nasjonal godsmodell.

Av de analyserte scenarioene er godsoverføringen størst hvis det innføres en tiltakspakke med økte tilskuddsordninger for sjø og bane som gjelder i hele Norden, kombinert med økt kilometeravgift på 60 øre for lastebiltransport i hele Norden.

Scenarioet gir en simulert godsoverføring fra veg til sjø og bane på norsk område på ca. 3 millioner tonn, og en tilhørende reduksjon i transportarbeid for vegtransport på ca. 1,3 milliarder tonnkm. Dette er en nedgang på 4,2 prosent fra referansescenarioet og gir en beregnet reduksjon i CO2-utslipp fra godstransporten på rundt 3 prosent i analyseåret 2030.

Et formål med studien er å gi et grunnlag for bedre å kunne vurdere hvordan godstransporten i fremtidens Norge skal samspille med godstransport i Norden og globalt.

Målt i godsmengder er Sverige det viktigste landet for norsk import, med over 6 millioner tonn gods pr år. Mens 38 prosent kommer med skip og tre prosent med jernbane, importeres hele 59 prosent med lastebiler. Her vil det kunne være et potensial for godsoverføring.

Figur: Utvikling i importvolumer til Norge for lastebiler, sjøtransport (container), jernbane og ferje. For 2003-2017, med 2003=100. Kilde: Grunnlagsdata fra SSBs utenrikshandel med varer, havnestatistikk og jernbanestatistikk. Illustrasjon: TØI

Statistikken viser at stadig mer av godset inn og ut av Norge går med lastebil. Noen av årsakene til en slik utvikling er:

  • Varer lastes om til lastebiler før ankomst i Norge. Det har vært en økning i omlasting og distribusjon fra Sverige, initiert av at importører og logistikkaktører i økende grad etablerer sentrallagre og logistikksentre i særlig Sverige, noe som muliggjør transport med transportører fra lavkostnadsland i distribusjonen til detaljist i Norge.
  • Mer av importen går med utenlandskregistrerte biler, spesielt fra lavkostnadsland som Polen og baltiske land. Dette har styrket konkurranseevnen til lastebiltransport og som forsterkes av at lønnskostnader utgjør en større del av transportkostnadene for lastebiler enn for jernbane- og sjøtransport.
  • Økt bruk av modulvogntog, særlig i forbindelse med import og eksport av varer.

Analysen er gjort på oppdrag fra Transportvirksomhetene.