Meny
Parkeringsrestriksjoner er mest effektivt for å redusere bilbruk

Publisert
25.June.2018

Parkeringsrestriksjoner er mest effektivt for å redusere bilbruk

Oslo kommune kan redusere CO2-utslipp ved å innføre parkeringsrestriksjoner på kommunale arbeidsplasser.

Forskere ved TØI har kartlagt Oslo kommunes ansattes reisevaner på jobbreiser, og vurdert ulike tiltak og virkemidler for å redusere CO2-utslippet fra jobbreiser (bil og fly).

Beregninger viser at jobbreiser med bil og fly til sammen har et utslipp på 9100 tonn CO2 per år. Litt over seks prosent kommer fra flyreiser.

Blant de ansatte i Oslo kommune er bilbruken relativt lav sammenlignet med resten av Oslo og landet, men analysene viser likevel et betydelig potensial for klimagassreduksjon ved å redusere de ansattes bilbruk.

Det er særlig tiltak rettet mot ansatte i skoler og barnehager som kan ha stor effekt, siden det er mange ansatte i disse virksomhetene. Det vil også være viktigere å innføre tiltak mot arbeidssteder i de ytre bydelene enn i indre by.

Parkeringsrestriksjoner vil være de mest effektive tiltakene for å redusere bilbruken. Parkeringsmulighetene på de kommunale arbeidsplassene er svært gode i dag, og de aller fleste ansatte har mulighet til å parkere bilen på arbeidsplassen.

Forskerne mener at parkeringsrestriksjoner bør kombineres med andre tiltak, som redusert pris på kollektivbillett, bedre garderobeforhold for syklende, elektriske kjøretøy for tjenestereiser og bedre muligheter for hjemmekontor og telefon-/videomøter.

Oslo kommune består av 50 forskjellige virksomheter og ca. 1200 forskjellige arbeidssteder. Til sammen er det omtrent 50 000 ansatte i kommunen. Oslo kommune har mål om betydelige klimagassutslipp fram mot 2020 og 2030.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Klimaetaten i Oslo kommune.