Meny
Posten glad for regjeringens handlingsplan Posten hilser velkommen regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. Foto: Tore Oksnes/Posten

Publisert
01.November.2022

Posten glad for regjeringens handlingsplan

Fredag la regjeringen frem sin handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. Posten og Bring ser positivt på tiltakene som vil sørge for ryddigere forhold og et bedre arbeidsliv.

Posten og Bring har vært pådriver og bedt regjeringen stille strengere krav og regulere varebilvirksomheten i Norge som hittil har vært uregulert.

– Vi hilser velkommen regjeringens handlingsplan. At regjeringen nå kommer på banen med nye tiltak og starter arbeidet med regulering av varebilbransjen er positivt. Det er et stort steg i riktig retning, og det må få høy prioritet, sier konsernsjef i Posten Norge, Tone Wille.

Handlingsplanen inneholder 39 tiltak innenfor områdene regelverk, tilsyn, kontroll og håndheving, samarbeid, rekruttering og kompetanseheving.

Tiltak som innføring av løyve, kapitalkrav, kompetansebevis og ikke minst forslaget om økt kontroll og tilsyn for å avdekke useriøse aktører og eventuell arbeidslivskriminalitet er områder Posten og Bring har etterlyst.

Blir forslagene fra regjeringen innført mener Posten dette vil føre til en mer gjennomsiktig bransje. Under pandemien var det mange aktører som etablerte seg, også useriøse aktører. Det bidro til økt risiko og et mer uoversiktlig marked.

– En handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren vil ikke bare være positivt for arbeidstakerne, men er også en nødvendig forutsetning for konkurranse på like vilkår, fortsetter konsernsjefen.

Forslaget om kjøre- og hviletid for varebiler over 2,5 tonn- er varslet innført først i 2026. Da skal EU etter planen innføre dette i sitt regelverk.

Posten ønsker at regjeringen setter fortgang i arbeidet med å vurdere regulering og styrke kontrollinnsatsen. Det gjelder både bruk av fartsskriver, styrking av kontrollinnsatsen og ikke minst koordinering mellom kontrolletatene som vil gjøre det vanskeligere for useriøse aktører å operere innenfor transportsektoren.

Fakta:
  • Siden i vår har Posten og Bring arbeidet med å få på plass en regulering av varebilbransjen.
  • Gjennom et utstrakt samarbeid med Skatteetaten har Posten og Bring styrket intern kontrollvirksomhet for å avdekke eventuelle useriøse aktører i egen virksomhet.
  • Før sommeren sendte Posten og Bring et brev til regjeringen der vi ba om at varebilbransjen måtte reguleres slik det er i våre naboland Danmark og Sverige.
  • I oktober kunngjorde Posten og Bring at vi endrer driftsmodell der en større andel av varebilsjåførene som kjører for konsernet vil være egne ansatte. Det kom raskt mange søkere til de 200 nye sjåførstillingen som ble utlyst.