Meny
Posten Norge har tatt viktige grep for å bedre lønnsomheten

Publisert
31.May.2018

Posten Norge har tatt viktige grep for å bedre lønnsomheten

Posten Norges omsetning i 1. kvartal var 5 869 millioner kroner, en reduksjon på 3,7 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2017. Organisk vekst i kvartalet var negativ med 1,6 prosent som følge av tiltagende fall i brevvolumet og færre virkedager.

Antall virkedager i første kvartal 2018 ble negativt påvirket av at påsken falt i 1. kvartal i 2018 mot 2. kvartal i 2017. Som en følge av dette ble justert driftsresultat -55 mill. kroner, en reduksjon på 246 mill. kroner sammenlignet med 1. kvartal 2017.

– Det var ventet en resultatnedgang, både grunnet fallende brevvolum og tidspunktet for påsken. Det har også vært ekstra kostnader knyttet til store driftsomlegginger i postsegmentet og idriftsetting av nye terminaler i det norske logistikknettverket. Disse kostnadene forventes å avta gjennom første halvår. Samtidig ser vi tegn til økt aktivitet i markedet og vi vinner nye kontrakter. Samlet sett forventer vi bedre resultater utover i 2018, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Logistikksegmentet

Logistikksegmentet hadde 1. kvartal 2018 en omsetningsvekst på 2 prosent, til 4 055 millioner kroner. Det var god markedsutvikling i pakke- og godsvirksomheten utenfor Norge, internasjonal spedisjon, samt ekspress og hjemlevering. Justert driftsresultat i 1. kvartal for segment Logistikk var – 93 mill. kroner, en nedgang på 82 mill. kroner fra samme kvartal i 2017.

Konsernet satser offensivt i Norden innen e-handel, hjemlevering og logistikk og utvikler og lanserer nye tjenester for å møte behovene drevet av et voksende e-handelsmarked og økende etterspørsel etter logistikktjenester.

– E-handel er et viktig vekstområde. Vi hjelper våre bedriftskunder å lykkes med deres e-handelsstrategier og kan glede oss over god vekst og positiv resultatutvikling innenfor Ekspress og Hjemlevering. Det er fortsatt enkelte områder i logistikksegmentet som har lønnsomhetsutfordringer. Her forventer vi at igangsatte tiltak vil gi resultateffekter mot slutten av året, sier Wille.

Postsegmentet

I 1. kvartal falt adressert brevvolum i Norge med 12,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2017. Korrigert for færre virkedager var volumnedgangen 10 prosent. Uadresserte sendinger falt med 12,7 prosent i 1. kvartal mot samme periode i 2017, men volumutviklingen for uadressert post bedret seg mot slutten av kvartalet. Omsetningen falt med 314 millioner kroner i 1. kvartal sammenlignet med 2017. Hovedårsakene var volumnedgang, færre virkedager, salg av Bring Citymail Sweden og inntektsnedgang som følge av innføring av én adressert brevstrøm fra 1. januar 2018. Et neste mulig tiltak for å møte fallende postvolumer, er Samferdselsdepartementets høringsforslag om å åpne for postomdeling annenhver dag fra 2020.

– Posten støtter overgang til færre faste omdelingsdager. Samtidig vil Posten tilby nye fleksible leveringsmåter slik at folk og bedrifter kan få varene de kjøper på nettet levert slik de ønsker og er villige til å betale for – gjerne alle dager i uken, sier Tone Wille.

Posten Norge har i 1. kvartal solgt brevvirksomheten Bring Citymail Sweden. Salget av Bring Citymail Sweden påvirker ikke Brings øvrige virksomhet i Sverige.

Sykefravær og personskader

Konsernet har en ambisjon om å opprettholde et helsefremmende arbeidsmiljø der ingen blir skadet eller syke som følge av arbeidet. Både antall personskader og sykefraværet er betydelig redusert gjennom de siste årene.

I 1. kvartal 2018 var sykefraværet for konsernet 6,7 prosent, en økning med 0,1 prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal 2017. Sykefraværet siste 12 måneder var 5,8 prosent, en reduksjon på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med fraværet ett år tilbake.

Totalt antall personskader per million arbeidede timer (H2) var 10,1 i 1. kvartal 2018, en økning på 1,7 fra samme periode i 2017. Trenden for arbeidsskader, H2, siste 12 måneder var per 1. kvartal 8,9 som er en forverring på 0,6 fra samme tid i 2017.

Nøkkeltall pr 31. mars 2018 (31. mars 2017 i parentes)

Driftsinntekter (MNOK) 5 869 (6 094)
Justert driftsresultat (MNOK) -55 (191)
Egenkapitalandel % 39,6 (39,6)
Avkastning på investert kapital/ROIC % 6,4 (11,2)
Egenkapitalavkastning (etter skatt) % 3,5 (2,9)