Meny
Pris er avgjørende når gods skal fraktes

Publisert
09.July.2015

Pris er avgjørende når gods skal fraktes

Pris og frekvens er de viktigste årsakene til at lastebil velges fremfor sjøtransport for frakt av varer. Geografi og fraktetid regnes ikke som vesentlig for flertallet av bedrifter.

Det viser en ny rapport fra TØI som har kartlagt potensialet og virkemidler for overføring av gods fra veg- til sjøtransport i Norge. Rapporten presenteres en analyse av lastebillastene til et stort utvalg transportkjøpere for å se hva som stimulerer til overføring, og hva som skal til for å overføre en andel av deres transporter fra veg til sjøtransport.

Det er politisk enighet på Stortinget om at mer gods skal overføres fra veg til sjø- og jernbanetransport. Mens det i EU er tallfestet mål, finnes det ikke like klare mål her i Norge. I Nasjonal transportplan 2014-2023 oppgis at størst andel av veksten i de lange transportene skal skje på bane eller sjø.

69 prosent av bedriftene som har deltatt i kartleggingen mener pris og/eller frekvens er den viktigste årsaken til at lastebil velges fremfor sjøtransport. Kun 6 prosent av bedriftene mener tid er den viktigste årsaken, og kun 3 prosent mener geografi er den viktigste årsaken.

For at intervjuede transportkunder skal velge sjøveien, eventuelt i kombinasjon med jernbane må prisnivået reduseres slik at det er 10-30 % lavere enn for konkurrerende lastebiltransport, sjøtransporttilbudet må forbedres og ledetiden reduseres. Gitt disse tiltakene, vil en fornuftig målsetning være at halvparten av den identifiserte kystlasten skal overføres til sjø- eller togtransport innen 2025.

Myndighetene må også tilrettelegge for at sjøtransporten styrker sin konkurranseposisjon overfor lastebiltransport dør-til-dør. Eksempler på tiltak som kan bidra til dette, og som allerede har vært utprøvd i andre EU-land er en kjøreavgift for lastebiltransport, etableringsstøtte til nye sjøtransporttilbud og økobonusordninger for sjøtransport. Også reduserte kostnader i havner, vil kunne forbedre sjøtransportens konkurransekraft.

Det største overføringspotensialet ligger i samlast, mat og drikke, samt leveranser til olje- og gassektoren. Også for avfall, møbler og byggevarer er det et større overføringspotensial. For metaller, papp og papir, husholdningsvarer og industrivarer er det mindre volumer som potensielt kan overføres fra veg til sjøtransport.

Undersøkelsen er basert på tall for transportytelser fra SSBs lastebilundersøkelsen for norske biler, utenlandske bilers kjøring til og fra Norge fra tilsvarende undersøkelser i EU-land, tilsendt SSB fra Eurostat, og SSBs utenrikshandelsstatistikk. I tillegg er deler av rapporten basert på en spørreundersøkelse utført av Shortsea Promotion Center Norge og NHO Logistikk og Transport, hvor drøyt 100 foretak er intervjuet om deres lastebillaster og mulighet for overføring av gods fra veg til sjø og bane.

TØI rapport 1424/2015: Potensiale og virkemidler for overføring av gods fra veg- til sjøtransport. Forfatter(e): Hans Kristian Haram, Inger Beate Hovi og Elise Caspersen