Meny
Prøveordning uten bompengebetaling

Publisert
27.November.2015

Prøveordning uten bompengebetaling

– Samferdselsdepartementet vil åpne for en prøveordning uten betaling av bompenger for kjøring på omkjøringsvegen rundt Tresfjorden i Vestnes kommune.

– Vi har merket oss at det er noe lokal misnøye med det bompengeopplegget som nylig er satt i verk for Tresfjordbrua, og som ble lagt til grunn da Stortinget i 2012 behandlet prosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågstrandstunnelen. Med en prøveordning imøtekommer vi kritikk fra lokalbefolkningen rundt Tresfjorden, samtidig som vi oppretttholder et bomfritt alternativ for befolkningen i Vågstranda ved kjøring rundt fjorden.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen i forbindelse med at Samferdselsdepartementet har sendt et brev til Møre og Romsdal fylkeskommune med nærmere orientering om opplegg for en mulig prøveordning.

Lokal misnøye

I brevet vises det til at dagens bompengeordning betyr at det for kjøring rundt fjorden skal betales bompenger bare i tilfeller der begge bomstasjonen ved Tresfjorden passeres i løpet av én time. Opplegget ble utformet slik for å ivareta hensynet til lokalbefolkningen rundt fjorden.  Samferdselsdepartementet har registrert at det likevel er noe lokal misnøye med et slikt opplegg.

Trafikkutvikling over E136

I prøveperioden vil man blant annet undersøke hva bomengefri kjøring rundt Tresfjorden betyr for trafikkutviklingen over E136 Tresfjordbrua . Gjennomgangstrafikk vil bli registrert for å undersøke den faktiske trafikklekkasjen rundt fjorden. Sammen med fylkeskommunen vil det deretter bli vurdert om man skal fjerne bompenger for omkjøringsvegen permanent. I en vurdering av hva som er akseptabel lekkasje, må det også legges vekt på eventuelle negative konsekvenser av økt trafikk rundt fjorden, går det fram av brevet fra Samferdselsdepartementet.

Godkjenning er nødvendig

I brevet blir det også vist til at gjennomføring av en prøveordning er avhengig av godkjenning fra fylkeskommunen. En slik godkjenning er nødvendig fordi fylkeskommunen har stilt økonomisk garanti for bompengeprosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågstrandstunnelen, og at all risiko og kostnader ved en slik prøveordning legges på bompengeselskapet. Det blir også pekt på at det i regjeringens bompengereform gjøres grep som kan bedre økonomien i bompengeprosjekter.

Siden dagens bompengeordning er i tråd med tidligere behandling i Stortinget, er det nødvendig å orientere Stortinget forut for oppstart av en prøveordning med bompengefri kjøring rundt Tresfjorden.