Meny
Regjeringen oppretter nytt forum for norsk veitransportnæring

Publisert
14.December.2017

Regjeringen oppretter nytt forum for norsk veitransportnæring

– Det er et klart mål å sikre konkurranseevnen til norsk transportnæring. Det er viktig for å sikre investeringer og rekruttering. Vi har allerede i dag et godt samarbeid med bransjen. Nå ønsker vi å formalisere det med et eget veitransportforum. Målet er å få en fortløpende skildring av situasjonen i veitransportmarkedet og å få vite hvilke utfordringer næringen og arbeidstakerene står overfor i det daglige, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det nye veitransportforumet skal møtes 3-4 ganger i året. Deltakerne skal komme med innspill til mulige tiltak innenfor dagens regelverk og bidra til utvikling av nye regler på veitransportområdet.

Det første møtet i forumet ble holdt 13. desember, hos Samferdselsdepartementet. Tema var EU-kommisjonens mobilitetspakker, der sosiale retter og like arbeidsvilkår for næringen er sentralt.

Norge er med i Road Alliance sammen med en rekke andre land i Europa for å kjempe for bedre trafikksikkerhet, ryddigere regler rundt kabotasje, og krav om sosiale retter for å bedre arbeidsvilkårene og fremme likere konkurransevilkår i veitransportnæringen. Dette er også sentrale temaer i mobilitetspakkene EU jobber med for tiden. Det var derfor naturlig emne å ta opp på det første møte i gruppen, sier Solvik-Olsen.

Vedtak som styrker regelverket og kontrollaktiviteten

Regjeringen har gjort en rekke vedtak som styrker regelverket og kontrollaktiviteten for transportnæringen Kontrollnivået er kraftig økt og kontrollørene har fått tilgang til digitale hjelpemidler. Regjeringen har mellom annet innført strengere krav til vinterdekk, åpnet for bruk av hjullås, bedre kontroll av vinterutrusting og mulighet for å holde tilbake kjøretøy som ikke tilfredsstiller norske krav.

Fra næringen deltar Spekter, NHO Logistikk og Transport, NHO Transport, Norges Lastebileier-Forbund, Norges Transportarbeiderforbund og Yrketrafikkforbundet i forumet. På det første møtet, deltok Arbeids- og sosialdepartementet og Veidirektoratet, i tillegg til Samferdselsdepartementet.

I andre møte vil andre myndigheter og organisasjoner delta ved behov.