Meny
Regjeringen vil styrke jernbanens rolle i transportsystemet

Publisert
06.November.2015

Regjeringen vil styrke jernbanens rolle i transportsystemet

– Gjennom økte bevilgninger og bedre organisering vil regjeringen styrke jernbanens rolle i transportsystemet. I statsbudsjettet er det foreslått bevilgninger som er langt høyere enn det som er planlagt i Nasjonal transportplan. Nå tar vi nye skritt i arbeidet med jernbanereformen. Dette vil gi en bedre organisering i jernbanesektoren.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Samferdselsdepartementet har lagt fram en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2016.

Viktig med organisatoriske endringer tidlig i reformarbeidet

– Det er viktig å komme godt i gang med organisatoriske endringer tidlig i prosessen, fordi disse danner grunnlaget for å iverksette mange av de andre delene av reformen. Regjeringen tar sikte på at infrastrukturforetaket og Jernbanedirektoratet er fullt ut operative fra 1. januar 2017. For at disse to skal kunne være operative fra dette tidspunktet, foreslår regjeringen å etablere et interimforetak og et interimdirektorat i 2016, sier samferdselsministeren.

Regjeringen la i mai i år fram meldingen om jernbanereform for Stortinget, som behandlet meldingen før sommerferien.

– Målet med reformen er å gjøre jernbanen mer kundeorientert og effektiv. Det skal legges mer vekt på kundens behov. Sektoren skal styres bedre ved at politikerne setter opp klare mål for den langsiktige utviklingen, mens de operative miljøene får større ansvar for detaljene og gjennomføringen. Samferdselsdepartementet er nå i full gang med å forberede innføringen av reformen. I prosessen er vi i jevnlig dialog med de ansatte i sektoren som blir berørt av endringene. De ansatte er den viktigste ressursen i denne omstillingen, sier Solvik-Olsen.

Omorganiseringer forberedes

Etableringen av infrastrukturforetak og jernbanedirektorat innebærer omorganiseringer. Hensikten er å samle ansvar i tydeligere enheter.

Det opprettes et infrastrukturselskap, som vil inkludere blant annet mesteparten av dagens Jernbaneverket. Selskapet kommer til å bli organisert som et statsforetak, med ansvar for blant annet drift, vedlikehold og utbygging av jernbaneinfrastrukturen, samt forvaltning av jernbaneeiendommer og togstyring.

En mindre del av Jernbaneverket blir overført til det nye Jernbanedirektoratet, direkte underlagt Samferdselsdepartementet. Direktoratet skal blant annet drive med langsiktig planlegging, konkurranseutsetting av persontogtilbud og ha en koordinerende rolle overfor aktørene i både egen sektor og øvrig kollektivtransport.

For både interimforetaket og interimdirektoratet vil det påløpe utgifter. Det foreslås at Samferdselsdepartementet får fullmakt til å dekke inn utgiftene til de forberedende arbeidene i 2016 innenfor Jernbaneverkets budsjett. Det forutsettes at omdisponeringen ikke skal få konsekvenser for arbeidet med sikkerhet, drift og vedlikehold i Jernbaneverket.

Nytt vedlikeholdsselskap for tog og ny eier av persontog

I 2016 skal det utføres forberedende arbeid med å etablere togvedlikeholdsselskapet som et direkte eid selskap. I dag er dette selskapet, Mantena AS, eid av NSB AS. I tillegg vil det forberedes overføring av persontogmateriell fra NSB AS til ny statlig eier i forbindelse med at persontransporten med tog etter hvert skal konkurranseutsettes.

Videre prosess med reformen i 2016

Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge fram en proposisjon for Stortinget om nødvendige lovendringer knyttet til reformen våren 2016. Departementet legger videre opp til å komme tilbake til Stortinget høsten 2016 med nærmere beskrivelser av blant annet mål og oppgaver for infrastrukturforetaket i forbindelse med overføring av infrastruktur, eiendom og andre verdier til det nye infrastrukturforetaket.